Det är en stor glädje att sammanfatta ett händelserikt första halvår 2022, med 13 genomförda förvärv och en försäljning om 2 994 MSEK proforma. Totalt nådde vi en omsättningsökning om 586 MSEK, vilket innebär en organisk tillväxt om 24 % för alla gruppens förvärvade bolag. De bolag vi ägde under hela perioden 2021 hade en organisk tillväxt om 50 %. Vi har stärkt bruttomarginalen för det tredje kvartalet i rad och samtidigt genomfört flera större investeringar och satsningar för att fortsätta växa affären internationellt, med nya produkter till fler kanaler och marknader. Vi har även etablerat en skalbar plattform för att öka lönsamheten och koncernens långsiktiga tillväxt. Trots alla utmaningar med ett volatilt världsläge, är vi bättre rustade än någonsin för att ta oss an de möjligheter som vår position inom hälsa och hållbarhet erbjuder.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB.

FINANSIELL INFORMATION:

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 981 MSEK (166).
 • Justerad EBITDA uppgick till 94 MSEK (23).
 • EBITA uppgick till 70 MSEK (0).
 • Justerad EBITA uppgick till 82 MSEK (15).
 • Justerad EBITA per aktie uppgick till 0,28 SEK (0,13).
 • Vinst per aktie uppgick till -0,76 SEK (-0,36).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital uppgick till 74 MSEK (0).

PROFORMA ANDRA KVARTALET*

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 547 MSEK (1 262).
 • Justerad EBITDA uppgick till 138 MSEK (133).
 • EBITA uppgick till 104 MSEK (82).
 • Justerad EBITA uppgick till 125 MSEK (121).
 • Justerad EBITA per aktie uppgick till 0,42 SEK (0,41).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER KVARTALET

 • Humble fullföljer flertalet förvärv, bland annat Go Superfoods Ltd, MedicaNatumin AB och LEV Group.
 • Humle genomför en riktad nyemission om cirka 33 miljoner aktier, vilket tillför gruppen likvida medel motsvarande 530 MSEK.
 • Humble emitterar framgångsrikt ytterligare obligationer om 250 MSEK.

EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Humble fullföljer förvärven av Amber House, Body Science, Privab Nässjö samt Privab Stockholm.
 • Humble håller extra bolagsstämma, Ola Cronholm väljs in som ny styrelseledamot och ersätter Thomas Petrén.
 • Humble emitterar framgångsrikt ytterligare obligationer om 50 MSEK.

VD-ORD UR RAPPORTEN 

INTERNATIONELL EXPANSION OCH FORTSATT HÖG EFTERFRÅGAN

Det är en stor glädje att sammanfatta ett händelserikt första halvår 2022, med 13 genomförda förvärv och en försäljning om 2 994 MSEK proforma. Totalt nådde vi en omsättningsökning om 586 MSEK, vilket innebär en organisk tillväxt om 24 % för alla gruppens förvärvade bolag. De bolag vi ägde under hela perioden 2021 hade en organisk tillväxt om 50 %. Vi har stärkt bruttomarginalen för det tredje kvartalet i rad och samtidigt genomfört flera större investeringar och satsningar för att fortsätta växa affären internationellt, med nya produkter till fler kanaler och marknader. Vi har även etablerat en skalbar plattform för att öka lönsamheten och koncernens långsiktiga tillväxt. Trots alla utmaningar med ett volatilt världsläge, är vi bättre rustade än någonsin för att ta oss an de möjligheter som vår position inom hälsa och hållbarhet erbjuder.

Andra kvartalet har varit intensivt och präglat av expansion, där försäljningen ökade till totalt 981 MSEK, en ökning om 490 % jämfört med andra kvartalet 2021. Den organiska tillväxten under andra kvartalet uppgick till 44 % för de helägda bolagen. Proforma har vi bibehållit gruppens höga tillväxt, där försäljningen under andra kvartalet uppgick till 1 547 MSEK, en ökning med 286 MSEK och en organisk tillväxt om 23 %. Den höga tillväxten återspeglas i kassaflödet för perioden, då vi fortsatt investera i lager och tillgångar för att kunna leverera på den höga efterfrågan vi har från våra kunder. Lönsamheten har följt med försäljningsökningen, med en proforma EBITA som under andra kvartalet uppgick till 104 MSEK, en ökning med 21 MSEK motsvarande 26 %. Trots en orolig omvärldsmiljö med den hemska Ukraina-konflikten, stigande inflation, osäkerhet i priser och begränsad tillgänglighet i leveranskedjor, har våra bolag fortsatt leverera och vi har stärkt bruttomarginalen till 35 % under andra kvartalet. Vi har även genomfört flera större strategiska investeringar i dotterbolag, som innebär kostnader för andra kvartalet om totalt 22 MSEK. Kostnaderna har påverkat EBITA-marginalen negativt om 2,3 % för kvartalet, vilka återfinns i ökade övriga externa kostnader samt personalkostnader. Investeringarna innefattar bland annat kraftigt utökad säljkår, förberedelse för IFRS och byte till reglerad marknad, internationalisering, etablerat ett innovationscenter, byggt upp en central organisation för råvaruinköp, genomfört två fabriksflyttar, utvecklat IT-system och analysstöd samt etablerat en Amazon-plattform för varumärken på koncernnivå. De genomförda investeringarna är långsiktigt viktiga för att ytterligare accelerera vår tillväxt och ger oss goda möjligheter att stärka marginalen framgent, där vi kan skala affären med befintlig organisation utan någon större ökning av overhead-kostnader. Första halvåret har inneburit en rekordhög försäljningsökning om 100 MSEK i de bolag som ägdes hela perioden 2021, vilket innebär en organisk tillväxt om 50 %. Lönsamheten stärktes och proforma uppgick EBITA till 222 MSEK, en förbättring med 57 MSEK motsvarande en ökning om 35 %.

Investeringar i innovation och framtiden
Vi har fortsatt att genomföra planerade förvärv och etablerat en central organisation som arbetar med att dagligen utveckla koncernens lönsamhet samt supportera våra entreprenörer i deras företagsutveckling. Vi har som strategi att försätta prioritera tillväxt och vi äger nu en större del av värdekedjan inom flera produktkategorier. Investeringar i skalbara systemstöd, labb, effektivare maskiner i produktion samt stärkt säljkapacitet är ett axplock av pusselbitar som ger Humble utökad tillverkningskapacitet och möjliggör en högre nivå av innovation och teknisk verkshöjd framgent.

Prisökningar för att stärka marginalen framgent
Vad gäller lönsamheten har det andra kvartalet inneburit en något lägre EBITA-marginal än det första kvartalet. Bakomliggande faktorer är framförallt de investeringar som genomförts, men även att vi har haft en del fördröjningar vid pristransferering av ökade insatspriser som har drivits av den höga inflationen och en utmanande råvarumarknad. Det har även varit fortsatta höga fraktkostnader jämfört med tidigare år. Vi får dock indikationer om en positiv utveckling kommande månader. De två fabriksflyttar som genomförts säkerställer avsevärt lägre kostnader för produktion och logistik kommande år och vi har säkrat fundamentala prishöjningar genomgående till återförsäljarledet, vilka vi väntas kunna se effekt av från september och framåt. Vi har en kontinuerlig bevakning av marginalerna för våra produkter och arbetar med effektiviseringar för att långsiktigt stärka koncernens lönsamhet mot det finansiella målet om minst 12 % EBITA.

Synergier och geografisk expansion
Med vårt central team som kontinuerligt arbetar med gruppens synergier samt effektivisering av värdekedjan, kan vi med data påvisa att vår synergiplattform är mycket effektiv på att öka nettoomsättningen och att dotterbolagen utvecklats starkare under Humbles paraply än innan. Nyligen tillträdde vi Body Science, ett australiensiskt ledande varumärke inom sportnutrition och hälsokost. Bolaget är vårt första förvärv i Asien, vilket innebär många expansionsmöjligheter och vi har redan påbörjat processen med att integrera och identifiera vilka Humble-varumärken som är lämpliga för respektive marknad och kanal. Jag kan glädjande meddela att vi redan har kommit vidare i arbetet med listningar och att våra nordiska produkter snart kan köpas på andra sidan jordklotet. Under det första halvåret har vi utvecklat distributionen med flera exportsatsningar, där vi internationaliserar flera varumärken och produkter i portföljen på några av världens största marknader. Fokusmarknader för expansionen är USA, China, UK och Tyskland, där vi med gruppens plattform har goda möjligheter att bli listade hos de världsledande butikskedjorna.
 
En spännande höst
Våra bolag visar en fortsatt tillväxt under inledningen av Q3 och arbetet med att realisera identifierade synergier mellan dotterbolag fortlöper. M&A-teamet för diskussioner med flera strategiska förvärv, där vi hoppas komma vidare och fortsätta vår resa. Den pågående IFRS-konverteringen går enligt plan och vi kommer vara redo för ett listbyte under 2023. Med den härliga energi som finns inom koncernen känns det som att våra möjligheter är oändliga, vilket såklart är väldigt inspirerande för framtiden! Avslutningsvis, ser jag mycket fram mot vad hösten har att erbjuda.

* Proforman som presenteras i denna delårsrapport visar hur det konsoliderade resultatet för Humble Group hade sett ut om alla kommunicerade förvärv fram till datumet för denna delårsrapport hade konsoliderats från och med 1 januari 2022.

Ladda ner rapporten i sin helhet här 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Tel: +46 70 999 94 55
Email: simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smak och konsistens för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE.
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humbles framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.