Humble Group AB (publ) (”Humble”) har ingått ett bindande avtal med Kopper’s Chocolate, LLC. avseende avyttring av samtliga aktier i Bayn Production AB (”Bolaget”), tidigare Koppers Candy Sweden AB (”Transaktionen”). Bolaget avyttras som ett led i Humbles långsiktiga strategi att renodla den svenska tillverkningsaffären, vilket bland annat innebär ökat fokus på de mest effektiva och lönsamma produktionsenheterna inom koncernen.

Ett antal tillgångar så som recepturer (däribland för sockerersättning) och teknologier exkluderas från Transaktionen, vilket innebär att Humble fortsatt kommer att äga dessa tillgångar efter Transaktionen. Den totala köpeskillingen för aktierna i Bolaget uppgår till 7,7 miljoner kronor (”Köpeskillingen”), varav 6,0 miljoner kronor kommer att erläggas på tillträdet av aktierna och 1,7 miljon kronor utgör en tilläggsköpeskilling baserad på Bolagets rörelseresultat. Om tilläggsköpeskillingen betalas ut i sin helhet uppgår Köpeskillingen till samma belopp som Bolaget förvärvades för år 2020.

Bolagets nettoomsättning och EBITDA rullande tolv månader uppgick per sista november 2023 till cirka 35,1 miljoner kronor respektive cirka -11,3 miljoner kronor. Transaktionen väntas därmed ha en positiv påverkan på Humbles lönsamhet och marginal framgent.

”Bolaget har varit en värdefull tillgång för Humble under de senaste tre åren, genom säkerställande av produktion, recepturer och produktinnovation. Bolaget utgör inte längre en tillräckligt central roll inom det strategiska ramverk som vi har satt för Humbles produktionsenheter, eftersom det finns andra bolag i koncernen som är bättre lämpade för de ändamål som Humble försöker uppnå framgent. Genom Transaktionen stärker vi även koncernens rörelseresultat och möjliggör ett ökat fokus på de kvarvarande konfektyrtillverkare som vi avser fortsätta investera i.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

RÅDGIVARE
Rämsell Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Telephone: +468 61 32 888

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk FMCG-koncern som levererar nästa generations konsumentprodukter som är bättre för människor och planeten. Humbles verksamhet består av affärssegmenten Future Snacking, Quality Nutrition, Sustainable Care och Nordic Distribution, vilka har en inriktning mot hälsa och hållbarhet. Bolaget strävar efter att driva organisk och strukturell tillväxt genom förvärv och med synergier i verksamhetsenheterna. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se