Humble Group AB:s (”Humble”) styrelse har beslutat att uppdra åt ledningen i Humble att gå vidare med förvärv av sex europeiska bolag (”Bolagen”) samt att ingå avsiktsförklaringar med säljarna till Bolagen. Efter att avsiktsförklaringarna har ingåtts kommer Humble genomföra en sedvanlig due diligence-granskning av Bolagens legala, finansiella och skattemässiga förhållanden samt förhandla villkoren i aktieöverlåtelseavtalen.

Bolagen är verksamma inom tillverkning, distribution och försäljning av produkter och varumärken. Tillsammans har Bolagen en årlig nettoomsättning och justerad EBITDA om cirka 260 miljoner kronor respektive cirka 40 miljoner kronor. Under förutsättning att Humble når slutliga överenskommelser med säljarna till Bolagen på samma kommersiella villkor som redan har överenskommits, kommer Humble att förvärva Bolagen till en genomsnittlig EV/justerad EBITDA-multipel om cirka 3,5x.

Tillsammans med Humbles proforma1 nettoomsättning och justerade EBITDA för de senaste tolv månaderna (30 juni 2020 till 30 juni 2021) och förvärven av Swedish Food Group AB och Solent Global Limited, under förutsättning att alla sex förvärven fullföljs, uppgår total nettoomsättning och justerad EBITDA till cirka 3 385 MSEK respektive cirka 444 MSEK. Totalt innebär det en ökning proforma av nettoomsättningen med 76 % och justerad EBITDA med 78 % på koncernnivå.

Bolagen är framgångsrika, familjeägda och entreprenörsdrivna med en lång historik och omfattande erfarenhet av deras respektive verksamhetsområden. Tillsammans bidrar de sex Bolagen med starka och väletablerade verksamheter med hög lönsamhet och stor potential till Humble-koncernen. Det bidrar även till att Humble-koncernen få en utökad produktportfölj och ett bredare distributionsnätverk, vilket möjliggör stora synergieffekter i framtiden. Vi kommer att arbeta stenhårt för att nå slutliga överenskommelser med samtliga säljare till Bolagen. säger Marcus Stenkil, Head of M&A på Humble.

Humble har identifierat flera synergimöjligheter mellan Bolagen och Humble-koncernen, inklusive försäljning mellan bolag, kunskapsutbyte, samarbete och marginalförbättringar vid leverantörssamarbete. Det finns inga garantier huruvida förvärvsavtal kommer att ingås eller inte. Humble har ännu inte påbörjat due dilligence-processen i något av bolagen, varvid finansiella nyckeltal, köpeskillingar och andra detaljer i transaktionerna kan komma att ändras inför slutförande av respektive förvärv. Humble kommer att offentliggöra händelseutvecklingen avseende respektive förvärv så snart ytterligare väsentlig information finns att lämna.

1Vissa bolag i proforman har historiskt haft affärsrelationer med varandra. I proforman redovisas av förenklingsskäl den försäljning och de inköp som ägt rum mellan bolag som innan de blir en del av Humble Group. Detta är transaktioner som efter förvärven har slutförts kommer att klassificeras som interna transaktioner och därmed också elimineras i koncernredovisningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.