* Alla belopp har omräknats till kronor (SEK) från Pund Sterling (GBP) (FX GBP till SEK 12,55).

TRANSAKTIONEN I KORTHET

  • Amber House är baserat i Lewes, Storbritannien. Bolaget marknadsför, säljer och distribuerar egna varumärken såväl som licensierade produkter främst inom skönhet- och hälsa till ledande företag och kedjor som bland annat Boots och Primark.
  • Bolagets omsättning respektive justerad EBITDA för 2022 uppskattas uppgå till ca 117,0 miljoner kronor respektive ca 12,0 miljoner kronor.
  • Humble har erlagt köpeskillingen för aktierna i Bolaget (“Köpeskillingen”). Köpeskillingen har erlagts med dels kontanta medel, dels genom att styrelsen i Humble har beslutat om emission och tilldelning av 1 158 385 aktier i Humble till säljarna av Amber House.
  • Samtliga övriga villkor för Transaktionens genomförande har uppfyllts och Humble har därmed tillträtt aktierna i Bolaget.
  • Humbles aktiekapital kommer i samband med Transaktionen att öka med 254 844,70 kronor till 64 869 033,02 kronor och antalet aktier i Humble kommer att öka från 293 700 856 till 294 859 241 aktier. Kontantdelen av Köpeskillingen har finansierats med Humbles befintliga kassa.

”Amber House har under en lång tid byggt upp ett lojalt kund- och leverantörsnätverk och därigenom etablerat sig som en nischad och betydelsefull aktör på marknaden i Storbritannien. Humbles dotterbolag har försäljning till Bolaget sedan tidigare och förvärvet medför flera givna synergier samt möjligheter till fördjupat samarbete framåt. Genom att förvärva Amber House adderar vi ytterligare säljkanaler mot större retail-kedjor i en nyckelmarknad och får en stärkt position inom Personal Care-segmentet. Vi ser mycket fram emot att fortsätta arbeta nära grundarna och Bolagets medarbetare i ett nytt och givande sammanhang.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

RÅDGIVARE
Rämsell Advokatbyrå AB är svensk legal rådgivare och Shoosmiths LLP är lokal legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionen. FRP Advisory Group plc är finansiella rådgivare till Humble i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.