Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägaren av Delsbo Candle AB (”Delsbo Candle” eller “Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget inklusive en fastighet i Fredriksfors (“Transaktionen”). Den fasta köpeskillingen för aktierna i Bolaget beräknas uppgå till ca 58,9 miljoner kronor (”Köpeskillingen”). Rörliga tilläggsköpeskillingar kan även komma att utgå baserade på framtida EBITDA-resultat för 2022, 2023 och 2024. Av Köpeskillingen ska ca 35,3 miljoner kronor erläggas kontant och resterande ca 23,5 miljoner kronor i form av 742 154 aktier i Humble, vilka emitteras till kurs om 31,72 kronor. Delsbo Candle är en av Sveriges ledande tillverkare av högkvalitativa och miljömärkta ljus sedan 1959. Bolagets sortiment finns både som private label-produkter hos några av de största dagligvaruhandlarna i Sverige samt under det egna varumärket Delsbo Candle. Bolagets uppskattade omsättning respektive EBITDA för de kommande tolv månaderna uppgår till ca 85,4 miljoner kronor respektive ca 14,1 miljoner kronor.

TRANSAKTIONEN I KORTHET

  • Delsbo Candle är en av Sveriges ledande tillverkare av högkvalitativa och miljömärkta ljus sedan 1959.
  • Bolagets uppskattade omsättning respektive EBITDA för de kommande tolv månaderna uppgår till ca 85,4 miljoner kronor respektive ca 14,1 miljoner kronor.
  • Köpeskillingen för aktierna i Bolaget beräknas uppgå till ca 58,9 miljoner kronor. Av Köpeskillingen ska ca 35,3 miljoner kronor erläggas kontant och resterande ca 23,5 miljoner kronor i form av 742 154 aktier i Humble, vilka emitteras till kurs om 31,72 kronor.
  • Rörliga tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå baserade på framtida EBITDA-resultat för 2022, 2023 och 2024.
  • Säljaren har ingått lock up-åtaganden avseende 100 % av aktierna som erhålls som del av Köpeskillingen för en period om 24 månader från tillträdesdagen.
  • Entreprenören och VD Olof Skog har åtagit sig att fortsätta driva och utveckla Bolaget under minst tre (3) år efter Transaktionens genomförande.
  • Tillträde kommer att ske senast 60 dagar från avtalsdagen.

”Det är glädjande att välkomna entreprenören Olof Skog och hela hans team på Delsbo Candle till Humble. Olof är en erfaren entreprenör som har arbetat i över femtio år i Bolaget och varit en pionjär inom tillverkning av miljöcertifierade och hållbara ljus. Humbles dotterbolag Be:son Gross är sedan tidigare kund till Delsbo Candle och är nöjda med servicen och bemötandet under åren. Det är en mycket fin och välskött verksamhet, som med sin starka hållbarhetsprofil och med flera givna synergier, kommer passa perfekt in i Humble” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

”Vi är otroligt glada över möjligheten att få bli en del av Humble-koncernen. Genom Humbles breda expertis inom distribution och försäljning ser vi stora möjligheter att växa vår affär till nya marknader. Inte minst värdesätter vi den delade visionen om ett kontinuerligt hållbarhetsarbete och utveckling av miljövänliga produkter som gynnar konsumentmarknaden såväl som vår planet” säger Olof Skog, VD Delsbo Candle AB.

BAKGRUND OCH MOTIV

Bolaget bedriver tillverkning och försäljning av miljöcertifierade och hållbara stearinljus av högsta kvalitet. Delsbo Candles fokus på hållbarhet speglas i den dagliga driften såväl som över hela produktionsledet. Bolaget tillverkar enbart ljus av råvaror som klarar Svanens högst ställda krav på miljöanpassning och arbetar kontinuerligt med att minimera klimatavtrycket i produktionen, bland annat genom byggnationen av ett system för värmeväxling ur returvatten som kompletteras med elenergi.

Bolaget har en stabil tillväxt med god underliggande lönsamhet. Ledningen i Humble har identifierat ett flertal materiella potentiella synergier inom bland annat distribution, korsförsäljning och produktion.

FINANSIERING

Köpeskillingen finansieras genom emittering av vederlagsaktier och Humbles befintliga kassa.

RÅDGIVARE

Rämsell Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionen och Hansen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Säljaren i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE

Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail:info@fnca.se

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.