TRANSAKTIONEN I KORTHET

  • Franssons är en svensk tillverkare av konfektyrer, chokladskum och geléprodukter. Bolaget grundades 1956 i Gränna och familjeföretaget drivs idag av Stefan Fransson som innehar livslång erfarenhet inom branschen.
  • Bolagets omsättning respektive EBITDA för de senaste tolv månaderna per sista mars uppgår till ca 37,8 miljoner kronor respektive ca 9,4 miljoner kronor.
  • Köpeskillingen uppgår till en fast ersättning om ca 28,2 miljoner kronor. Av Köpeskillingen ska ca 14,1 miljoner kronor erläggas kontant och ca 14,1 miljoner kronor i form av aktier i Humble.
  • En rörlig tilläggsköpeskilling motsvarande 50 % av Bolagets EBITDA-resultat under perioden 2022-2024 kan komma att erläggas under förutsättning att vissa budgetmål uppfylls. Den totala rörliga tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till cirka 13,4 miljoner kronor.
  • Humbles skuldsättning (Nettoskuld/Justerad EBITDA) förväntas minska genom att Humble erlägger hälften av Köpeskillingen med aktier i Humble.
  • Säljaren har ingått lock up-åtaganden avseende 100 % av aktierna som erhålls som del av Köpeskillingen för en period om 12–24 månader från tillträdesdagen.
  • Entreprenören och VD Stefan Fransson har åtagit sig att fortsätta driva och utveckla Bolaget under minst tre (3) år efter Transaktionens genomförande.
  • Tillträde kommer att ske inom 60 dagar.

”Transaktionen är det senaste av ett antal förvärv inom segmentet godis, snacks och konfektyrer och utgör ett nytt tillskott till Humble’s Food & Snacks-segment. Genom förvärvet breddar vi vår närvaro ytterligare inom godis och konfektyrer i Sverige och stärker vår position över värdekedjan med ökade kapacitetsförmågor inom framför allt produktionsledet. Vi ser ett flertal potentiella synergier där vi bland annat kommer att kunna erbjuda våra dotterbolag möjligheten att bredda sina produktportföljer samt utöka tillgången på lokal produktion ”in-house”. Vi ser även en möjlighet att kunna erbjuda kompetens och resurser för produktinnovation och utveckling med fortsatt fokus på hög kvalité. Med en lång och anrik historia som entreprenörslett familjeföretag har Franssons påvisat en stabil historiskt tillväxt med en god underliggande lönsamhet. Vi är stolta över att kunna välkomna Stefan Fransson och hela organisationen till Humble Group.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

BAKGRUND OCH MOTIV
Franssons är ett svenskt familjeföretag baserat i Gränna som tillverkar konfektyrer, chokladskum och geléprodukter. Bolaget drivs av VD och entreprenören Stefan Fransson.

Bolaget har en stabil tillväxt med god underliggande lönsamhet. Transaktionen utöker Humble Groups kapacitet för produktion inom befintliga såväl som nya produktsortiment. Ledningen i Humble har identifierat ett flertal materiella potentiella synergier inom framför allt tillverkning, såväl som korsförsäljningsmöjligheter och kunskapsdelande inom produktinnovation- och utveckling.

FINANSIERING
Köpeskillingen finansieras genom emittering av vederlagsaktier och Humbles befintliga kassa.
 

RÅDGIVARE
Rämsell Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionen och S&F Nordica Legal / Juristhuset är legal rådgivare till säljaren i samband med Transaktionen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.