* Alla belopp har omräknats till kronor (SEK) från pund (GBP) (FX GBP till SEK 12,4011).

TRANSAKTIONEN I KORTHET

  • Bolagets uppskattade omsättning respektive EBITDA för 2022 beräknas uppgå till ca 248,0 miljoner kronor respektive ca 37,1 miljoner kronor.  
  • Köpeskillingen uppgår till ca 209,5 miljoner kronor. Av Köpeskillingen kommer ca 169,4 miljoner kronor erläggas kontant och ca 40,0 miljoner kronor i form av 2 031 881 aktier i Humble.
  • En tilläggsköpeskilling motsvarande en del av Bolagets EBITDA-resultat under perioden 2021, 2022 och 2023 kan komma att erläggas under förutsättning att vissa budgetmål uppfylls.
  • Säljarna har ingått lock up-åtaganden avseende 100 % av aktierna som erhålls som del av Köpeskillingen för en period om 24 månader från tillträdesdagen och 6 månader avseende aktierna som kan komma att erhållas som del av Tilläggsköpeskillingen.
  • Bolagets grundare och VD har åtagit sig att fortsatt vara engagerad i Bolaget och driva verksamheten under minst tre (3) år efter Transaktionens genomförande.
  • Tillträde kommer att ske senast 60 dagar från signering av avtalet.

”Vi är väldigt glada över att få välkomna Harry Singh och teamet hos Go Superfoods till Humble. Genom Transaktionen kliver vi in i en spännande nischmarknad i vilken Bolaget har etablerat sig som en konkurrenskraftig helhetsleverantör och med ett starkt eget varumärke. Därutöver fortsätter vi att öka vårt sortiment av klimatsmarta och hälsosamma produkter. Det finns en enorm marknadspotential inom segmentet för supermat och tillsammans med Bolaget ser vi fram emot att hjälpa Bolaget att fortsätta växa i befintliga såväl som nya geografiska marknader och skapa större varumärkesexponeringen i Humbles nyckelmarknader. Hållbarhet genomsyrar Bolagets varumärke och produkter och det är glädjande att med teamet på Go Superfoods dela vår vision och fortsätta erbjuda konsumenter och företag innovativa och marknadsledande ”better for you”-produkter.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

”Det gläder mig att meddela att Go Superfoods ansluter sig till Humble-familjen. På Go Superfoods har vi alltid strävat efter att verka som en brygga mellan utvecklare av supermat och europeiska konsumenter som vill förbättra sin hälsa och välbefinnande. Humble är den perfekta partnern för oss att fortsätta vår resa och vi ser fram emot att börja arbeta tillsammans med Simon och hans team på Humble för att uppnå vår vision.” säger Harry Singh, VD och grundare av Go Superfoods.

BAKGRUND OCH MOTIV
Go Superfoods är en ledande producent och leverantör av premiumprodukter inom kategorin organisk och ekologisk supermat. Bolaget tillhandahåller supermat till detaljhandeln och återförsäljare under sina egna etablerade varumärken Green Origins, Rainforest Foods och Puira, samt grossistförsäljning av ingrediensvaror och private-labelproduktion. Go Superfoods är även rättighetsinnehavare av varumärket ”Sevenhills Wholefoods” som säljs direkt till konsument online.

Bolaget har etablerat sig som en konkurrenskraftig aktör inom supermat med en bred kundbas som inkluderar specialist- och nutritionsåterförsäljare, grossister, livsmedelstillverkare och privatkonsumenter med cirka 80 procent i återkommande intäkter. Cirka 35 procent av Bolagets intäkter utgörs av exportförsäljning.

RESULTAT, SYNERGIER OCH KONSOLIDERING
Bolagets uppskattade omsättning respektive EBITDA för 2022 beräknas uppgå till ca 248,0 miljoner kronor respektive ca 37,1 miljoner kronor.  

Genom Transaktionen utökar Humble sin befintliga marknadsposition i Storbritannien och sitt produktutbud inom vertikalen ingredienser och nutrition. Humbles ledning har identifierat ett flertal materiella potentiella synergier såsom ökad inköpskraft i leverantörsledet samt korsförsäljningsmöjligheter.

FINANSIERING
Köpeskillingen finansieras genom emittering av vederlagsaktier och Humbles befintliga kassa.

RÅDGIVARE
Rämsell Advokatbyrå AB är svensk legal rådgivare och Shoosmiths är lokal legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionen. Carbon Corporate Finance är lokal finansiell rådgivare och Pannone Corporate LLP är lokal legal rådgivare till Bolaget i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.