* Alla belopp har omräknats till kronor (SEK) från Euro (EUR) (FX EUR till SEK 10,53).

TRANSAKTIONEN I KORTHET

  • Bolagets uppskattade omsättning respektive EBITA för 2022 beräknas uppgå till ca 148,0 miljoner kronor respektive ca 34,6 miljoner kronor.  
  • Köpeskillingen uppgår till ca 163,2 miljoner kronor på kassa- och skuldfri bas. Av Köpeskillingen kommer ca 58 procent erläggas kontant och ca 42 procent i form av aktier i Humble.
  • Rörliga tilläggsköpeskillingar motsvarande 0,6x av Bolagets EBITDA-resultat under 2022, 2023 och 2024 kan komma att erläggas under förutsättning att vissa budgetmål uppfylls.
  • Säljarna har ingått lock up-åtaganden avseende en del av aktierna som erhålls som del av Köpeskillingen för en period om 12 månader från tillträdesdagen och 6 månader avseende aktierna som kan komma att erhållas som del av tilläggsköpeskillingarna.
  • Säljaren och nyckelpersonen har åtagit sig att fortsatt vara engagerad i Bolaget och driva verksamheten under minst fyra (4) år efter Transaktionens genomförande.
  • Tillträde kommer att ske senast 60 dagar från signering av avtalet.

”LEV:s produkter är baserade på studier som påvisat positiva resultat inom viktminskning och kontroll av fetma. Metoden ligger till grund för Bolagets sortiment och präglar Bolagets varumärken som omfattar hälsosamma snacks, färdiglagade maträtter och kosttillskott. Med förvärvet breddar vi Humbles produktutbud inom både segmentet för hälsosamma livsmedel och snacks och nutrition. Bolaget är även verksamt inom flera delar av värdekedjan med egen produktion i den lokala marknaden med stor kapacitetspotential, men även inom vertikalen för distribution. Förvärvet är av något större strategisk karaktär då vi tar ytterligare marknadsnärvaro i Portugal samt nyetablering i Spanien och Frankrike, vilket skapar stora expansionsmöjligheter. Vi har även identifierat ett antal materiella synergier såsom ökade produktionsmöjligheter inom snacks och kosttillskott, korsförsäljning av Bolagets produktsortiment till nya marknader och ökad närvaro av Humbles befintliga varumärken i LEV:s kanaler. Vi hälsar med glädje hela LEV-organisationen och dess medarbetare hjärtligt välkomna till Humble”.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

BAKGRUND OCH MOTIV
LEV är ett portugisiskt varumärke verksamma inom produktion och försäljning av kosttillskott samt hälsosamma livsmedel, snacks och färdiga maträtter med höga biologiska proteinvärden. LEV kommersialiserar produkter under egna varumärken med en portfölj om cirka 150 olika produkter. Bolaget producerar dels i egen regi i Porto och Aveiro, Portugal, samt genom kontraktstillverkning hos tredje part.

Ledningen i Humble bedömer att Bolaget passar väl in i Humble Group som innovativt livsmedelsbolag med ett tydligt fokus på utveckling, produktion och erbjudande av hälsosamma produkter.

FINANSIERING
Köpeskillingen finansieras genom emittering av vederlagsaktier och Humbles befintliga kassa.

RÅDGIVARE
Rämsell Advokatbyrå AB är svensk legal rådgivare och Abreau advogados är lokal legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionen. PKF Portugal är finansiella rådgivare till Humble i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.