* Samtliga belopp är omräknade till SEK från EUR (FX EUR TO SEK 10,12)

”Marabu är ett avgörande strategiskt förvärv, där tillskottet av verksamheten adderar stora mervärden till den strukturell plattform som vi bygger. Tyskland är Europas största och viktigaste FMCG-marknad och genom transaktionen säkerställer vi förstklassig service och access till de absolut största och ledande kedjorna för att nå ut med distribution av våra produkter. Det är även ett mycket erfaret och stabilt entreprenörsteam som har en lång historik av försäljning och marknadsföring inom FMCG på de tyska och österrikiska marknaderna. Även om vi haft ett mycket nära samarbete med Bolaget sedan tidigare genom att det är en av The Humble Co.’s viktigaste återförsäljare, är jag övertygad om att förvärvet kommer ta vår relation till nästa nivå. Det ska bli otroligt spännande att se vad vi med gemensamma krafter kan åstadkomma med de fantastiska produkter och varumärken som utvecklas och levereras i Humble-koncernens snabbväxande dotterbolag.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

Vi är alla mycket glada över att få bli en del av Humble Group och delar deras vision om marknadens transformation och möjligheterna att Humble kan bli nästa generationens FMCG-bolag, med fokus på hållbara och bättre produkter. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna realisera många spännande synergier och det ska bli kul att få hjälpa till med att marknadsföra, sälja och säkerställa en stark distribution och närvaro av Humble-varumärkena på våra tyska och österrikiska marknader. Med vårt breda kontaktnätverk och upparbetade relationer bör vi kunna skapa mervärde och korsförsäljning omgående.” säger Claus Bertschat, grundare Marabu Markenvertrib GmbH.

"Tillsammans med Marabu lyckades vi att bygga upp The Humble Co. till att bli marknadsledande inom miljövänliga tandborstar i Tyskland. Entreprenörerna Claus, Detlev och Michael är extremt erfarna varumärkesbyggare med ett brett nätverk hos alla kedjor i landet och tillsammans ser vi fram emot att fortsätta växa flera nya starka Humble Group varumärken på DACH-marknaden. Att vi får in ett lokalt team på plats som inkluderar marknadsföring, logistik, QC, KAM och mycket annat, möjliggör en stark strategisk plattform att erbjuda våra varumärken på Europas viktigaste marknad.” säger Noel Abdayem, vice VD Humble Group AB (publ).

TRANSAKTIONEN I KORTHET

  • Marabu har en prognostiserad omsättning och justerad EBITDA för 2021 om 171 miljoner kronor respektive 12,5 miljoner kronor.
  • Bolaget prognostiserar en genomsnittlig omsättning och lönsamhetstillväxt på ca 10% per år framöver.
  • Humble Group har ett nära affärssamarbete med Marabu sedan tidigare, som är distributör av munvårdsprodukter till Humbles dotterbolag The Humble Co.
  • Köpeskillingen uppgår till 75,9 miljoner kronor. Av Köpeskillingen ska 50,6 miljoner kronor, motsvarande 66,7 %, erläggas kontant och resterande 25,3 miljoner kronor motsvarande 33,3 %, ska erläggas i form av vederlagsaktier, vilka emitteras till en kurs motsvarande VWAP 10 handelsdagar inför avtalsdagen plus en premie om 10 %.
  • Tilläggsköpeskillingar om upp till 13,2 miljoner kronor kan komma att betalas ut, baserat på uppnådda EBITDA-resultat för 2021 och 2022.
  • Marabu och ledningen i Humble har identifierat flera materiella potentiella synergier så som försäljning, marknadsföring och distribution av de befintliga verksamhetsbolagen på den tyska och österrikiska marknaden.
  • Säljarna har ingått lock up-åtaganden avseende 100 % av aktierna som erhålls som del av Köpeskillingen för en period om 24 månader från tillträdesdagen.
  • Säljarna och bolagets grundare har åtagit sig att fortsätta driva och utveckla Bolaget under minst fem år efter Transaktionens genomförande.
  • Tillträde kommer att ske senast 40 dagar från avtalsdagen.

BAKGRUND OCH MOTIV

Marabu Markenvertrieb GmbH är en ledande tysk FMCG-distributör specialiserat inom kosmetik, beauty och wellness. Bolaget har en lång verksamhetshistorik som sträcker sig 18 år sedan starten 2003, med en stabil underliggande lönsamhet och kassaflöden. Marabu säljer och marknadsför varumärken inom FMCG till några av Tyskland och Österrikes största återförsäljare. Ledningen i Humble har identifierat många materiella potentiella synergier samt möjligheten att snabbare kommersialisera och utveckla vertikalen för distribution inom Humble Group.

Claus Berschat är grundare och en av 3 entreprenörer som tillsammans driver och utvecklar Marabu. Teamet har en gedigen erfarenhet inom FMCG-branschen och en mycket hög specialistkompetens inom marknadsföring, försäljning och distribution. Under de senaste åren har Bolaget distribuerat ledande varumärken inom FMCG-industrin och drivit utvecklingen av hållbara och miljövänliga produkter på marknaden och lansering av många av FMCG-industrins populäraste och snabbast växande varumärken på den tyska och österrikiska marknaden.

RÅDGIVARE

Rämsell Advokatbyrå AB är svensk legal rådgivare och Berner Fleck Wettich Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB är lokal legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: 
info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.