TRANSAKTIONERNA I KORTHET

  • Bolagen är verksamma inom bland annat produktion och försäljning av produkter i affärssegmenten Sportnutrition & Ingredients samt Food & Snacks. Genom Transaktionerna stärker Humble sitt värdeerbjudande inom proteinbars och olika varianter av konfektyr. Humble ser goda möjligheter att realisera synergier samt fortsätta investera i innovation och utveckling för respektive produktion, för att leverera nästa generation av framtidens FMCG-produkter med fokus på hälsa och hållbarhet.
  • Bolagens uppskattade årliga intäkter respektive justerad EBITDA för de nästkommande tolv månaderna uppgår till ca 153,7 miljoner kronor respektive ca 14,6 miljoner kronor.
  • Bolagen (exklusive Fastigheterna) har förvärvats för en sammanlagd köpeskilling om totalt ca 58,6 miljoner kronor. Av Köpeskillingarna har ca 44,9 miljoner erlagts kontant, varav 3 miljoner kronor ska investeras i Humble-aktier av säljarna till ett av Bolagen. Resterande ca 13,7 miljoner har erlagts i form av 707 390 nyemitterade aktier i Humble.
  • Samtliga villkor för Transaktionernas genomförande har uppfyllts och Humble har därmed tillträtt aktierna i Bolagen. Tilläggsköpeskillingar motsvarande en del av Bolagens framtida EBITDA-resultat under 2021 – 2024 kan komma att erläggas under förutsättning att vissa budgetmål uppfylls.
  • I samband med Transaktionerna förvärvar Humble även Fastigheterna som används för vissa av Bolagens produktion. Den sammanlagda köpeskillingen för Fastigheterna om totalt ca 26,2 miljoner kronor har erlagts kontant av Humble. Humble har ingått avtal om förvärv av ytterligare en fastighet genom aktieöverlåtelse som ska tillträdas inom tolv månader efter Transaktionernas genomförande.
  • Säljarna har ingått lock up-åtaganden om minst tolv (12) månader avseende vederlagsaktierna eller Humble-aktier som vissa säljare är skyldiga att förvärva.
  • Säljarna av Bolagen och vissa nyckelpersoner i Bolagen har åtagit sig att fortsätta driva och utveckla verksamheterna under avtalade perioder efter Transaktionernas genomförande.
  • Bolagen är verksamma inom bland annat produktion och försäljning av proteinbars, praliner, polkagrisar och andra konfektyrer. Genom Transaktionerna stärker och breddar Humble dess tillverkningsförmåga.

”Det är med stor glädje vi välkomnar alla nya entreprenörer till Humble. Samtliga Bolag har en historik av stark tillväxt och god lönsamhet, med moderna och välinvesterade produktionsanläggningar samt ytterst kompetenta team inom respektive segment. Bars Production är en etablerad aktör inom produktion av nutritionbars, vilket stärker vår position inom vertikalen för ingredienser och nutrition. Vi ser ett flertal potentiella synergier där vi kommer att kunna erbjuda våra dotterbolag tillgång till lokal in-houseproduktion av olika typer av bars, vilket framför allt kommer att innebära kostnadseffektiviseringar i leveranskedjan samt ökad beläggning hos Bars Production. Genom förvärven av La Praline Scandinavia och Grenna Konfektyr utökar vi vårt utbud av möjlig konfektyrproduktion som vi har in-house, vilket fundamentalt stärker vår förmåga att leverera framtidens FMCG. Vi har redan etablerat Humble som den marknadsledande aktören inom sockerreducerad konfektyr i Sverige, med flera framgångsrika varumärken och bred distribution, där vi ser goda möjligheter att fortsätta utveckla sortimentet, innovationskapaciteten samt kapitalisera på en ännu bredare portfölj av bättre konfektyrprodukter i vår befintliga varumärkesportfölj.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

BAKGRUND OCH MOTIV
La Praline är en svensk tillverkare av praliner. Bolaget tillverkar både private-label produkter och egna produkter som säljs under eget varumärke där kunderna huvudsakligen utgörs av grossister och butiker.

Bars Production är en legotillverkare för tredje part av förstklassiga proteinbars. Bolaget erbjuder sina kunder allt från hjälp med produktutveckling till inköp av ingredienser och förpackning. Bolaget innehar flertalet högkvalitativa certifieringar för livsmedelproduktion och energi.

Grenna Konfektyr är en första och andra generationens tillverkare av polkagrisar och annan konfektyr. Bolaget tillverkar ett brett utbud av konfektyr både under kunders varumärken samt under det egna varumärket ”Grenna” i deras fabrik i Jönköping. Bolaget säljer även sina produkter i estetiska förpackningar både online och till kunder genom sin butik i Gränna.

Bolagen har en stabil underliggande lönsamhet och stark tillväxt. Ledningen i Humble har identifierat flera materiella potentiella synergier där Humble som ett resultat av Transaktionerna kan stärka sin positionering inom vertikalen för tillverkning av FMCG-produkter.

FINANSIERING
Köpeskillingen finansieras genom emittering av vederlagsaktier och Humbles befintliga kassa.

RÅDGIVARE
Rämsell Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionerna. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se.

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.