“Med förvärven av Nordfood och Be:Son får vi in ett starkt entreprenörsteam som adderar ytterligare strategiska värden till Humbles position som ett ledande handelshus för framtidens FMCG-produkter. Bolagen har en lång historik med bevisat hög lönsamhet och starka kassaflöden, vilket genererar stora finansiella värden och som möjliggör att vi kan hålla en fortsatt hög förvärvstakt. Det är ett stort förtroende och en ära att få komma in som ny ägare efter 35 år av framgångsrikt entreprenörskap, vilket även påvisar den starka position som vi på kort tid lyckats etablera. Tillsammans tar vi ännu ett steg i företagsresan och det är en sann glädje att välkomna Maria, Johan och Mattias samt deras team till Humble-koncernen.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

Be:Son är ett kärt familjebolag som gått i arv sedan dess grundande 1986. Det känns därför fantastiskt att få bli en del av Humble Group, där vi tillsammans kan säkerställa rätt förutsättningar att kunna fortsätta växa och ta verksamheten till nästa nivå. Visionen om marknadens förändring och utveckling är helt rätt för oss och vi ser en ljus framtid med möjligheter att leverera ännu bättre livsmedel och FMCG-produkter till Sveriges konsumenter.” säger Maria Johansson, VD Be:Son Gross AB.

Under åren av att etablera Nordfood på marknaden har vi haft ett nära samarbete med Mattias och Maria på Be:Son§. Det blir därmed ett naturligt nästa steg för oss att vara med på resan och bli en del av Humble-koncernen. Jag är övertygad om att vi kommer kunna realisera många spännande synergier och på så sätt öka både tillväxten och lönsamheten i våra verksamheter samt bidra till de befintliga koncernbolagen i Humble. Med vårt breda kontaktnätverk och produktutbud är möjligheterna både stora och många.” säger Johan Frid, VD Nordfood AB.

TRANSAKTIONERNA I KORTHET

  • Bolagen har tillsammans en omsättning och EBITDA för de senaste 12 månaderna på 286,5 miljoner kronor respektive 18,0 miljoner kronor.
  • Bolagen prognostiserar en genomsnittlig omsättning- och lönsamhetstillväxt på ca 20 % per år framöver.
  • Be:Son har en mycket anrik 35-årig historik sedan starten 1986, med en underliggande lönsamhet för alla verksamhetsår.
  • Nordfood har haft en mycket hög omsättningstillväxt och stark lönsamhet sedan bolaget grundades.
  • Köpeskillingarna uppgår till 62 miljoner kronor. Av Köpeskillingarna ska 37,2 miljoner kronor, motsvarande 60 %, erläggas kontant och 24,8 miljoner kronor, motsvarande 40 %, erläggas i form av vederlagsaktier som emitteras till en kurs om 24,00 kronor, vilket motsvarar en premie om ca 13 % jämfört med gårdagens stängningskurs. Utspädningen blir således ca 0,6 % efter att aktierna emitterats.
  • Tilläggsköpeskillingar om upp till 14 miljoner kronor kan komma att erläggas, baserat på Bolagens EBITDA-resultat för 2021.
  • Tillsammans med Humbles befintliga verksamhet i dess dotterbolag, inte minst Green Sales Distribution som har en närliggande verksamhet, säkrar Humble-koncernen en stärkt strategisk position inom kolonial, eko- och miljövänliga FMCG-position i dagligvaruhandeln och servicehandeln.
  • Bolagen och ledningen i Humble har identifierat flera materiella potentiella synergier, vilka förväntas realiseras kommande 12 månader från tillträde av aktierna.
  • Säljarna har ingått lock up-åtaganden avseende 100 % av aktierna som erhålls som del av Köpeskillingarna för en period om ett år från tillträdesdagen.
  • Majoriteten av Bolagens grundare har åtagit sig att fortsätta driva och utveckla Bolagen under minst fem år efter Transaktionernas genomförande.

BAKGRUND OCH MOTIV
Nordfood AB och Be:Son Gross AB är två ledande svenska handelshus med försäljning och marknadsföring av egna och externa varumärken och ett attraktivt sortiment av kolonial, eko och miljövänliga FMCG-produkter. Be:Son grundades 1987 och har under sin 37-åriga verksamhetshistorik alltid haft en god underliggande lönsamhet och stabil tillväxt. Nordfood är relativt ungt bolag med närliggande verksamhet, som på kort tid nått en mycket hög omsättningstillväxt och med stark lönsamhet. Tillsammans kompletterar verksamheterna Humble-koncernens befintliga dotterbolag, speciellt Green Sales Distribution – där bolagen befäster en mycket stark position inom FMCG-handeln. Bolagen och ledningen i Humble har under processen identifierat flertalet materiella potentiella synergier med kostnadseffektivisering, logistik, produktutveckling och ekonomi-rapportering.

Maria Johansson och Mattias Johansson entreprenörerna i Be:Son Gross AB, har båda en gedigen erfarenhet av den svenska service- och dagligvaruhandeln, med en samlad erfarenhet på över 40 år. De har även en lång historik av ledande befattningar, entreprenörskap, försäljning och marknadsföring av FMCG-produkter, där de tillsammans utvecklat Be:Sons verksamhet med stadig tillväxt och god lönsamhet.

Johan Frid är grundare och entreprenören i Nordfood AB, med bred kunskap inom försäljning, produkt-sourcing och affärsutveckling samt har en lång historik från handel inom FMCG. År 2019 grundade han Nordfood AB och har sedan dess byggt verksamheten med dess explosiva tillväxt och höga lönsamhet.

RÅDGIVARE
Rämsell Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: 
info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.