Det är en styrka att vi slutfört de fem förvärven på kort tid efter att vi ingick överlåtelseavtalen. Tillsammans med de nya bolagen har vi stärkt koncernens finansiella nyckeltal kraftigt och vi ligger bra till i vår tillväxtresa mot våra finansiella mål 2025 om 8 miljarder kronor i försäljning proforma med över 800 miljoner kronor justerad EBITDA. Strukturellt blir vi även en starkare grupp och får in flera fantastiska entreprenörer med spetskompetens och kunskap inom både tillverkning och sportnutrition, där vi för båda områden ser stor potential i synergier och effektivisering för ökad tillväxt och stärkt lönsamhet. Förvärven visar även vilket attraktivt hem Humble är för entreprenörer med produkter och varumärken för den medvetne konsumenten, som bidrar till den mänskliga hälsan, planetens hållbarhet och innovation. Det är med stor glädje vi i ledningen och styrelsen välkomnar Bolagens grundare och anställda till Humble-familjen” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

Bolagen förvärvas mot en sammanlagd köpeskilling om totalt ca 78,5 miljoner kronor och de två fastigheterna som ingår i Transaktionerna förvärvas mot en köpeskilling om totalt ca 36,9 miljoner kronor. De totala köpeskillingarna uppgår således till totalt ca 115,4 miljoner kronor. Humble har erlagt köpeskillingarna genom att betala ca 41,2 miljoner kronor kontant till säljarna och genom att styrelsen i Humble har beslutat om emission och tilldelning av 3 129 428 aktier i Humble till säljarna. Säljarna av Bolagen har erlagt full betalning för de tecknade och tilldelade aktierna i form av aktierna i Bolagen. Humbles aktiekapital kommer i samband med emissionen att ökas med ca 700 000 kronor och antalet aktier i Humble kommer att öka från 175 599 868 till 178 729 296 aktier i samband med emissionen. Kontantdelen av köpeskillingarna har finansierats med befintlig kassa.

Samtliga övriga villkor för Transaktionernas genomförande har uppfyllts och Humble har därmed tillträtt aktierna i Bolagen. En tilläggsköpeskilling på maximalt 2,7 miljoner kronor, baserat på vissa av Bolagens justerade EBITDA kan komma att erläggas om vissa villkor uppfylls.

Rämsell Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB (publ)
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@bayngroup.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen hos för generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE.
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail:
info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humbles framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.