”Vi är väldigt glada över att få välkomna Harry Singh och teamet hos Go Superfoods till Humble. Genom Transaktionen kliver vi in i en spännande nischmarknad i vilken Bolaget har etablerat sig som en konkurrenskraftig helhetsleverantör och med ett starkt eget varumärke. Därutöver fortsätter vi att öka vårt sortiment av klimatsmarta och hälsosamma produkter. Det finns stor marknadspotential inom segmentet för supermat och tillsammans med Bolaget ser vi fram emot att hjälpa Bolaget att fortsätta växa i befintliga såväl som nya geografiska marknader och skapa större varumärkesexponeringen i Humbles nyckelmarknader. Hållbarhet genomsyrar Bolagets varumärken och produkter och teamet på Go Superfoods delar vår vision om att erbjuda fler konsumenter och företag innovativa och marknadsledande ”better for you”-produkter.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

Humble har erlagt den fasta köpeskillingen för aktierna i Bolaget genom att betala cirka 169,4 miljoner* kronor kontant till säljarna och genom att styrelsen i Humble har beslutat om emission och tilldelning av 2 031 881 aktier i Humble till säljarna, vilket motsvarar ett värde om cirka 40,0 miljoner kronor. Säljaren av Bolaget har erlagt full betalning för de tecknade och tilldelade aktierna i form av aktier i Bolaget.

Samtliga övriga villkor för Transaktionens genomförande har uppfyllts och Humble har därmed tillträtt aktierna i Bolaget.

Som kommunicerades den 28 april 2022 har Humble Group genomfört en emission av 33 125 000 aktier (”Kontantemissionen”). Beräknat inklusive Kontantemissionen kommer Humbles aktiekapital i samband med emissionen till säljarna av Bolaget att öka med ca 447 014 kronor till ca 63 142 978 kronor och antalet aktier i Humble kommer att öka från 284 981 656 till 287 013 537 aktier. Kontantdelen av köpeskillingarna har finansierats med Humbles befintliga kassa.

Rämsell Advokatbyrå AB är svensk legal rådgivare och Shoosmiths LLP är lokal legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionen. Carbon Corporate Finance är lokal finansiell rådgivare och Pannone Corporate LLP är lokal legal rådgivare till Bolaget i samband med Transaktionen.

* Alla belopp har omräknats till kronor (SEK) från pund (GBP) (FX GBP till SEK 12,4011).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE

Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.