”LEV:s produkter är baserade på studier som påvisat positiva resultat inom viktminskning och kontroll av fetma. Metoden ligger till grund för Bolagets sortiment och präglar Bolagets varumärken som omfattar hälsosamma snacks, färdiglagade maträtter och kosttillskott. Med förvärvet breddar vi Humbles produktutbud inom både segmentet för hälsosamma livsmedel och snacks och nutrition. Bolaget är även verksamt inom flera delar av värdekedjan med egen produktion i den lokala marknaden med stor kapacitetspotential, men även inom vertikalen för distribution. Förvärvet är av något större strategisk karaktär då vi tar ytterligare marknadsnärvaro i Portugal samt nyetablering i Spanien och Frankrike, vilket skapar stora expansionsmöjligheter. Vi har även identifierat ett antal materiella synergier såsom ökade produktionsmöjligheter inom snacks och kosttillskott, korsförsäljning av Bolagets produktsortiment till nya marknader och ökad närvaro av Humbles befintliga varumärken i LEV:s kanaler. Vi hälsar med glädje hela LEV-organisationen och dess medarbetare hjärtligt välkomna till Humble.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

Humble erlagt den fasta köpeskillingen som uppgick till ca 163,2 miljoner* kronor på kassa- och skuldfri bas ("Köpeskillingen"). Köpeskillingen har erlagts med dels kontanta medel, dels genom att styrelsen i Humble har beslutat om emission och tilldelning av 4 743 536 aktier i Humble till säljarna av LEV till en kurs om 16,25 kronor per aktie.

Samtliga övriga villkor för Transaktionens genomförande har uppfyllts och Humble har därmed tillträtt aktierna i Bolaget.

Humbles aktiekapital kommer i samband med Transaktionen att öka med 1 043 577,92 kronor till 64 614 188,32 kronor och antalet aktier i Humble kommer att öka från 288 957 320 till 293 700 856 aktier. Kontantdelen av Köpeskillingen har finansierats med Humbles befintliga kassa.

* Belopp har omräknats till kronor (SEK) från Euro (EUR) (FX EUR till SEK 10,53).

RÅDGIVARE
Rämsell Advokatbyrå AB är svensk legal rådgivare och Abreau advogados är lokal legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionen. PKF Portugal är finansiella rådgivare till Humble i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.