På årsstämman i Humble Group AB (publ) (”Bolaget”) den 5 maj 2022 beslutades om att införa ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner till vissa ledande befattningshavare och nyckelanställda i Bolaget eller dess dotterbolag samt om emission av högst 2 400 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till det helägda dotterbolaget Bayn Europe Financial AB (”Bayn”). Bayn har överlåtit totalt 2 400 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till 35 ledande befattningshavare och nyckelanställda i Bolaget och dess dotterbolag.

Teckningsoptionerna i Incitamentsprogrammet har överlåtits till en kurs (optionspremie) om 0,49 kronor per teckningsoption, motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell beräknat av en oberoende värderingsman.

För ytterligare information om incitamentsprogrammet och teckningsoptionerna, se kallelsen till årsstämman 2022 som återfinns på Bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail:info@fnca.se