De beslutade villkorsändringarna innefattar (i) möjlighet för Bolaget att dela de Existerande Obligationernas säkerhets- och garantipaket med de Nya Obligationerna och en kreditfacilitet, med pari passu ranking mellan de Existerande Obligationerna och de Nya Obligationerna och supersenior ranking för kreditfaciliteten, förbehållet ett intercreditor-avtal, (ii) utöka kreditfaciliteten till det högre av 75 miljoner kronor och 1.0x justerad EBITDA, (iii) möjligheten att ta upp ytterligare skuld i relation till fastigheter som ägs av Bolaget och dess dotterbolag (förbehållet vissa begränsningar), (iv) övriga ändringar som ett resultat av de beslutade villkorsändringarna i (i)-(iii). Mer detaljerad information rörande de beslutade villkorsförändringarna går att finna i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet och i investerarpresentationen som är publicerade på Bolagets hemsida.

Sista tid och dag för att rösta i det Skriftliga Förfarandet var kl. 12:00 den 16:e juli 2021. Humble Group meddelar härmed att tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och att en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna de föreslagna villkorsförändringarna. De nya obligationsvillkoren kommer att träda i kraft idag och kommer att publiceras på Bolagets hemsida. Resultatet från det Skriftliga Förfarandet kommer att skickas till obligationsinnehavarna och finnas tillgängligt på Agentens hemsida. Villkorat likviddagen för de Nya Obligationerna den 21:e juli 2021 som meddelades den 1:a juli 2021 kommer avstämningsdagen för utbetalning av samtyckesavgiften i enlighet med kallelsen till det Skriftliga Förfarande att vara den 22:e juli 2021 och utbetalningsdag att vara den 29:e juli 2021.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå legala rådgivare till Bolaget i anslutning till det Skriftliga Förfarandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se