Genom förvärven av CBP, Swecarb och Fermia får vi in etablerade aktörer verksamma över hela värdekedjan, med Fermia inom vertikalen för ingredienser, CBP inom tillverkning och Swecarb inom varumärken och distribution. Bolagens bevisade förmåga att leverera starka kassaflöden, omsättning och lönsamhet samt den kompetens och erfarenhet som Bolagens ledning och team besitter kommer utgöra ett värdefullt tillskott till gruppen. Det är med stor glädje vi i ledningen och styrelsen välkomnar entreprenörerna Eleonor, Stefan och Gustaf med respektive team till Humble Group” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB.

Humble har erlagt de fasta köpeskillingarna för aktierna i Bolagen genom att betala cirka 36,3 miljoner kronor kontant till säljarna och genom att styrelsen i Humble har beslutat om emission och tilldelning av 797 241 aktier i Humble till säljarna, vilket innebär en utspädning om cirka 0,3 %. De nyemitterade aktierna emitterades till en genomsnittlig kurs om 26,66 kronor och motsvarar ett värde om cirka 21,3 miljoner kronor. Säljarna av Bolagen har erlagt full betalning för de tecknade och tilldelade aktierna i form av aktier i Bolagen.

Samtliga övriga villkor för Transaktionernas genomförande har uppfyllts och Humble har därmed tillträtt aktierna i Bolagen. Bolagens prognostiserade omsättning och EBITDA för de nästkommande 12 månaderna uppgår till ca 77,4 miljoner kronor respektive ca 16,2 miljoner kronor.

Humbles aktiekapital kommer i samband med Transaktionerna att öka med ca 175 393 kronor till ca 54 090 211 kronor och antalet aktier i Humble kommer att öka från 245 067 355 till 245 864 596 aktier. Kontantdelen av köpeskillingarna har finansierats med Humbles befintliga kassa.

Rämsell Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE

Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail:info@fnca.se

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.