Marknadens intresse för miljövänliga munvårdsprodukter har haft en stadig underliggande tillväxt under de senaste åren, med ett tydligt behov av fler aktörer för att fånga upp ytterligare konsumenter och deras olika preferenser. I syfte att komplettera den befintliga personal care-portföljen har Humble startat ett nytt dotterbolag och varumärke ”The Eco Gang”, med fokus på en yngre målgrupp och i ett lägre prissegment. Målsättningen är att kunna nå en bredare distribution och ökad kontroll och närvaro i butik.

Under lanseringen av det nya varumärket har Bolaget nu säkrat försäljning av ett brett sortiment med produkter hos såväl Aldi som Dollar Tree. Med Aldi Süd i Tyskland, som består av omkring 1 940 butiker, kommer Bolaget i november att genomföra en första displaykampanj bestående av totalt 5 000 displayer, vilka omfattar ca 200 000 produkter. Med Dollar Tree i USA inleder Bolaget en testförsäljning i ca 400 butiker och vid en framgångsrik lansering väntas distributionen öka till Dollar Trees samtliga 15 000 butiker.

”I vår tillväxtstrategi har vi en målsättning om att utvecklas både organiskt och genom förvärv. Initiativ som skapandet av ”The Eco Gang” är ett utmärkt exempel på hur vi internt bygger bolag och nyttjar vår strukturella plattform till max. Vi har snabbt etablerat varumärket och kommer organiskt fortsätta utveckla en bredare position med stärkt kommersiellt erbjudande, där vi även skapat gynnsamma förutsättningar för ny innovation och utveckling. Det ska bli mycket spännande att följa varumärkets resa och se hur det kan komplettera vår befintliga portfölj som vi växer inom personal care-kategorin.” säger Simon Petrén, VD på Humble Group AB (publ)

”Med en diversifierad portfölj av både hög- respektive lågpriskanaler som vi har etablerat och delat upp mellan The Humble Co. och The Eco Gang, har vi säkrat en position där vår bredare produktportfölj innebär att vi kan nå fler kanaler och kan springa på marknadens samtliga möjligheter. Den väg som är banad för The Eco Gang via The Humble Co.:s extensiva kontaktnät och kvalitativa produktion och nu dessa två referenskunder gör att vi hyser stora förhoppningar vad gäller dess framtida utveckling” – Oskar Holmblad, Head Of Sales på Humble Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@bayngroup.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.