Efterfrågan på Bolagets produkt EUREBA som ersätter socker 1:1 har haft en mycket kraftig ökning under våren, med ett stort antal nya kunder och försäljningsrekord. Den specifika affären och avtalet samt den nya rekordorden uppgår till 14 MSEK i försäljningsvolym och möjliggörs av koncerngemensamma synergier och samarbete mellan tre av gruppens dotterbolag – Bayn Solutions (EUREBA), Pändy Foods (produktrecept) och det förvärvade bolaget Grahns Konfektyr (produktion). Bolaget och kunden uppskattar den årliga volympotentialen till ca 50 MSEK efter lansering av fler smaker, vilket väntas ske under hösten. Bolaget ser även stor potential i att mångdubbla omsättningen och volymen till andra kunder med liknande projekt.

”Industribehovet av sockerreducerade livsmedel är gigantiskt. Vi har haft en mycket intensiv vår med nya kunder och kraftigt ökad efterfrågan på våra fantastiska lösningar med EUREBA och NAVIA. Det känns otroligt roligt att vi äntligen börjar få kommersiellt genomslag för EUREBA och där vi har flera pågående projekt med stora aktörer i livsmedelsbranschen. På kort tid efter förvärvet av Grahns har vi kunnat leverera en färdig produktlösning som bevisligen har en stor kommersiell potential och efterfrågan, där endast den här kunden innebär högre omsättning än hela förra årets försäljning. Nu fokuserar vi på att fortsätta skala våra lösningar inom segment som glass, godis och mejeri, vilket vi redan har kommit långt med och bevisat proof of concept ute i den kommersiella handeln.” säger Mats Källqvist, VD Bayn Solutions AB

”Integrationen efter förvärvet av Grahns har gått mycket bra och vi kan redan nu börja skörda frukten av de potentiella synergierna som finns genom att bli en del av Humble Group. Det är ett snabbfotat team som passar väl in i den innovationsrika tillväxtkulturen som vi har sedan tidigare i vår verksamhet. Vårt första projekt med EUREBA som ingrediens har redan bevisats ha stor potential och vi kommer nu fortsätta växa vår affär och se vilka produkter och lösningar som kan erbjudas till den gigantiska konfektyrmarknaden.” säger Jesper Lööw, VD Grahns Konfektyr AB

”Vi har haft ett förvärvsintensivt år i ryggen, där vi handplockat bolag för att skapa en effektiv strukturell synergiplattform som möjliggör att vi kan erbjuda nästa generation av attraktiva FMCG-produkter till B2B-kunder och slutkonsumenter. Affären påvisar kapaciteten inom de bolag som redan förvärvats och som framgent kommer att förvärvas in i koncernen. Vi visar även att Humble Group nu på ett fundamentalt plan levererar och realiserar de synergimöjligheter som finns med att sammankoppla produktkunskap och innovation för att nå en ledande teknisk verkshöjd i livsmedelsproduktion. Tack vare de genomförda förvärven och organiska tillväxten kan vi även stoltsera med en ledande position inom sockerreducerad konfektyr, där vi planerar växa till fler vertikaler inom andra sammansatta livsmedel.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB

Humble Group är en snabbväxande foodtech- och FMCG-koncern som fokuserar på framtidens produkter och en medveten konsument. Under 2020 och 2021 har Bolaget växt genom 12 strategiska förvärv, där synergier och produktinnovation är i fokus. Affären möjliggörs med hjälp av de synergier som finns genom att Humble Groups förvärvade bolag Grahns Konfektyr och Pändy Foods samarbetat med Bayn Solutions, det tidigare verksamhetsbolagets kärnverksamhet. Bolaget har även ett starkt internationellt fokus med att skala produkter och lösningar internationellt, där man redan etablerat omfattande distribution på 30 marknader och ca 50 000 point of sales. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök http://www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.