TRANSAKTIONERNA I KORTHET

  • Privad Ystad,Privab Trollhättan och Privab Marknadsbolag är tre av totalt sju verksamheter som samarbetar under Privab-varumärket. Humble äger sedan tidigare 100% av aktierna i två andra Privab-verksamheter.
  • Humble kommer genom Privab Marknadsbolag att ingå ett samarbetsavtal tillsammans med ägarna av de resterande Privabverksamheterna Konfektyrgrossisten i Norr AB och Björn Olofssons Partihandel Aktiebolag i syfte att främja och utveckla Privabbolagens gemensamma intressen efter Transaktionernas genomförande.
  • Privab är en rikstäckande handel- och logistikpartner inom framför allt konfektyrer, snacks och drycker till konsumentvarukedjor och fristående lokala kunder.
  • Bolagen tillhandahåller ett flertal koncept som till exempel MyWay, Gottmix och NRG FOOD till hundratals butiker runt om i Sverige.
  • Bolagens uppskattade konsoliderade omsättning respektive EBITDA för 2022 uppskattas uppgå till ca 498 miljoner kronor respektive ca 28 miljoner kronor.
  • I duedilligence-processen har betydande lönsamhetsförbättringar identiferats, via möjliga synergier och kostnadsbesparing som fås genom integration med de befintliga Humbles befintliga bolag, Privab Nässjö och Privab Stockholm.
  • Transaktionerna kommer att finansieras med dels kontanta medel och dels med nyemmitterade aktier i Humble. Transaktionerna kommer inte att ha en väsentlig påverkan på Humbles finansiella ställning och nettoskulden relativt EBITDA minskar efter Transaktionernas genomförande.
  • Transaktionernas genomförande är villkorade av Konkurrensverkets godkännande och andra sedvanliga villkor. Aktierna kommer att emitteras till stängningskursen inför tillträdet, vilket väntas ske senast 60 dagar efter godkännandet.

”Genom transaktionerna får vi in tre verksamheter och sluter samtidigt cirkeln med de övriga bolagen i Privab-konceptet. Strategiskt passar de perfekt in i vår konkurrenskraftiga handel-och distributionssplattform med koncept som MyWay, Gottmix och NRG. Vi säkerställer en bredare distribution med ökad tillväxt för våra produkter framåt, där vi kommer kunna utveckla konfektyrmarkaden för sockerreducerat godis och har potential att etablera en hälsohylla inom lösvikt. Det är en glädje att hälsa de nya entreprenörerna och respektive team välkomna till Humble, där vi ser fram mot möjligheterna som ett enat Privab innebär.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

RÅDGIVARE
Rämsell Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionerna. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
E-mail:
 
simon.petren@humblegroup.se
Telefon: +468 61 32 888

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail:info@fnca.se

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.