Höjning av finansiella mål

Mot bakgrund av Humbles starka utveckling under det andra halvåret 2021, har styrelsen beslutat att återigen höja och uppdatera de finansiella tillväxt- och lönsamhetsmålen på medellångsikt (2025).

Skälen till de höjda målen är i huvudsak följande:

  • Humble har förvärvat fler bolag i ett högre tempo än väntat när de tidigare finansiella målen antogs i mars och uppdaterades i augusti 2021. Under de första nio månaderna 2021 har Humble ingått avtal om förvärv av totalt 20 bolag, där Humble ser en fortsatt stark förvärvspipeline framöver.
  • Humble har haft en stark utveckling sedan målen reviderades i augusti och ser en fortsatt hög tillväxt, tillgång till attraktiva förvärv samt har fått ett positivt mottagande från marknaden för nya produkter och varumärken, vilket gynnar den organiska tillväxten
  • Bolaget har etablerat en bas av verksamheter som har en underliggande tillväxt och samtidigt genererar starka och uthålliga kassaflöden
  • Humble har träffat ett samarbetsavtal med SEB som husbank, vilket stärker hela gruppens banktjänste- och kreditvillkor avsevärt jämfört med tidigare.
     

Mot bakgrund av ovan revideras målen till följande:

Tillväxt – 16 miljarder kronor nettoomsättning
Bolaget strävar efter att ha en kraftig omsättningsökning kommande år, vilken drivs av organisk tillväxt i kombination med förvärv. Bolagets ambition är att nå en nettoomsättning på 16 miljarder kronor proforma och ha en genomsnittlig organisk tillväxt på minst 15 procent per år.

Lönsamhet – 1,9 miljarder kronor justerad EBITA
Bolaget målsättning är att uppnå en justerad EBITA på 1,9 miljarder kronor proforma.

 

Humbles övriga finansiella mål på medellång sikt (2025) framgår nedan och kvarstår oförändrade:

Kapitalstruktur – Nettoskuld över justerad EBITDA <2,5x
Nettoskuld i förhållande till RTM (rullande tolv månader) proforma justerad EBITDA ska inte överstiga 2,5 gånger. Bolaget kan dock, under särskilda omständigheter, välja att överstiga denna nivå under kortare perioder i samband med förvärv.

Utdelningspolicy
Överskottet ska delas ut till aktieägarna när det fria kassaflödet överstiger tillgängliga investeringar i lönsam tillväxt. Utdelning till aktieägarna förutsätter att kapitalstrukturmålet är uppfyllt.

 

“Med den starka underliggande tillväxten som vi redovisar för det tredje kvartalet, är det naturligt att vi höjer både försäljning- och lönsamhetsmålet, speciellt då vi redan ligger långt före målsättningen som uppdaterades i augusti 2021. Att vi även har så pass bra underliggande kassaflöden, trots att vi i rapporten inte konsoliderat flera av de mest lönsamma förvärven, ger oss utrymme att använda de finansiella instrument och samarbetsavtal med banker på bästa möjliga sätt och minimera utspädning för våra aktieägare under vår tillväxtresa. Vi har en fortsatt stark pipeline och märker ständigt av styrkan i vårt varumärke och attraktionen från entreprenörer som vill bli en del av Humble Group.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).
 

Byte av redovisningsprinciper och marknadsplats

Humbles aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market. Efter knappt två år av mycket stark tillväxt har Humble nått en storlek där Bolaget bedöms vara moget för att förberedas inför byte av marknadsplats. Ett villkor för upptagande till handel på reglerad marknad är att bolag använder IFRS som redovisningsprinciper. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att inleda processen för att byta redovisningsprinciper från K3 till IFRS och för att byta marknadsplats för Humbles aktie från Nasdaq First North Growth Market till reglerad marknad. Båda bytena beräknas kunna ske under 2023.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: 
info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.