Skälen till de höjda målen är i huvudsak följande:

  • Humble har förvärvat fler bolag i ett högre tempo än väntat när de tidigare finansiella målen antogs i mars 2021. Under det första halvåret 2021 träffade Humble avtal om förvärv av totalt 13 bolag som tillsammans under perioden tolvmånadersperioden Q2 2020 till och med Q1 2021 genererade en omsättning om 1 518 MSEK med en justerad EBITDA om 216 MSEK.
  • Flera av de förvärvade bolagen har en högre organisk tillväxt än det tidigare målet.
  • Humble upplever ett positivt mottagande från entreprenörer och andra relevanta marknadsaktörer som bland annat möjliggjort att fler kvalitetsbolag än väntat söker sig till Humble.
  • Humble har under första halvåret 2021 emitterat obligationer och genomfört en riktad emission som totalt tillfört bolaget 1 400 MSEK, där ramverket i de existerande obligationerna möjliggör fortsatt finansiering om upp till 1 000 MSEK.
  • Humble har under Q2 2021 genomfört en större koncernövergripande bank-upphandling och mottagit flera positiva anbud från ledande nordiska banker, där en husbank kommer stärka hela gruppens banktjänste- och kreditvillkor avsevärt jämfört med tidigare.

Mot bakgrund av ovan har styrelsens beslutat att höja tillväxtmålet och lönsamhetsmålet på medellång sikt (2025) till följande:

Tillväxt – 13 miljarder kronor nettoomsättning
Bolaget strävar efter att ha en kraftig omsättningsökning kommande år, vilken drivs av organisk tillväxt i kombination med förvärv. Bolagets ambition är att nå en nettoomsättning på 13 miljarder kronor proforma och ha en genomsnittlig organisk tillväxt på minst 15 procent per år.

Lönsamhet – 1,5 miljarder kronor justerad EBITDA
Bolaget målsättning är att uppnå en justerad EBITDA på 1,5 miljarder kronor proforma.

Humbles övriga finansiella mål på medellång sikt (2025) framgår nedan och kvarstår oförändrade:

Kapitalstruktur – Nettoskuld över justerad EBITDA <2,5
Nettoskuld i förhållande till RTM (rullande tolv månader) justerad EBITDA ska inte överstiga 2,5 gånger. Bolaget kan dock, under särskilda omständigheter, välja att överstiga denna nivå under kortare perioder i samband med förvärv.

Utdelningspolicy
Överskottet ska delas ut till aktieägarna när det fria kassaflödet överstiger tillgängliga investeringar i lönsam tillväxt. Utdelning till aktieägarna förutsätter att kapitalstrukturmålet är uppfyllt.

“Det känns otroligt roligt att vi på mindre än fem månader från att vi fastställde de finansiella målen, som många då ansåg var ambitiösa, ligger så pass långt före planen att vi behöver göra en positiv revidering, med högre tillväxt- och lönsamhetsmål. Responsen från relevanta marknadsaktörer och entreprenörer har varit över förväntan, där vi märker ett starkt intresse från bolag att få bli en del av Humble och en samsyn med vår vision om FMCG-marknadens transformation. Vi ser fortsatt goda möjligheter att hålla ett högt förvärvstempo samtidigt som vi skruvar upp det organiska tillväxtmålet då vi uppmärksammat att många av de aktuella bolagen har en högre organisk tillväxt än det tidigare målet.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail:
 
info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.