TRANSAKTIONEN I KORTHET

  • Köpeskillingen uppgår till 118 436 222 kronor som kommer att erläggas med kontanta medel.
  • MedicaNatumin har åtagit sig att återinvestera 113 000 000 kronor av Köpeskillingen i aktier i Humble över marknaden under en period från Transaktionens genomförande. Återinvesteringen är en förändring från den ursprungliga överenskommelsen med MedicaNatumin som innebar att en del av Köpeskillingen skulle erläggas med nyemitterade aktier i Humble. Transaktionen kommer därmed inte att medföra någon utspädning av aktierna i Humble.
  • Humbleaktierna som MedicaNatumin är skyldigt att förvärva är föremål för överlåtelsebegränsningar, så kallad lock-up, under sex månader från Transaktionens genomförande avseende 70 procent av aktierna och under tolv månader från Transaktionens genomförande avseende resterande 30 procent av aktierna.
  • Genomförandet av Transaktionen är villkorat av att en tillräcklig majoritet vid extra bolagsstämman i MedicaNatumin beslutar om att godkänna Transaktionen och att anta en ny bolagsordning i vilken MedicaNatumins företagsnamn har ändrats samt att MedicaNatumin har inhämtat godkännanden från vissa avtalsparter att inte utnyttja ägarförändringsbestämmelser i anledning av Transaktionen. Aktieägare som representerar cirka 30 procent av samtliga aktier och röster i MedicaNatumin har åtagit sig att rösta för förslaget att godkänna Transaktionen på bolagsstämman.
  • Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2021 uppgick Bolagens omsättning respektive EBITDA till ca 218,7 miljoner kronor respektive ca 11,4 miljoner kronor. Justerat för förändrade overheadkostnader och kostnader relaterade till ägar- och börsfrågor efter genomförandet av Transaktionen, bedömer ledningen i Humble och MedicaNatumin att Bolagens totala EBITDA för tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2021 skulle uppgått till ca 20,4 miljoner kronor.
  • MedicaNatumins VD, Peter Hencz, har åtagit sig att fortsätta driva och utveckla Bolagen under minst tolv (12) månader efter Transaktionens genomförande.
  • Tillträde kommer att ske senast 60 dagar efter att samtliga villkor för tillträdet har uppfyllts.

”Det är väldigt glädjande att ha nått en bindande överenskommelse med MedicaNatumin om att förvärva dess operativa verksamheter. Vi ser en mycket stor potential i Bolagen och dess VD Peter Henczs som har ett starkt renommé i branschen. Transaktionen innebär att vi stärker vår position inom vertikalen för kosttillskott genom att få en utökad produktportfölj och den spetskompetens som Bolagen besitter inom utveckling och produktion. Det är särskilt glädjande att MedicaNatumin kommer att återinvestera nästa hela Köpeskillingen i Humbleaktier och att våra aktieägare därmed inte kommer att spädas ut i samband med Transaktionen. Vi hoppas kunna erbjuda en fortsatt spännande resa för MedicaNatumins aktieägare som blir en del av Humble efter Transaktionen.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

”Vi ser detta som en mycket intressant möjlighet för MedicaNatumin att stärka sin position inom kosttillskott och nutrition, ett segment där Humble lyckats etablera sig som en konkurrenskraftig aktör. Tillsammans kan vi skapa en ledande marknadsposition i Norden inom segmentet där MedicaNatumin kompletterar Humbles befintliga förmågor och vice versa. Med Humble som ägare av Bolagen kommer vi även att kunna nyttja ett större nätverk för ökad försäljningspotential samt ansluta till en stabil och snabbt växande organisation som kan erbjuda de resurser vi behöver för att skapa långsiktigt aktieägarvärde.” säger Jonas Carpvik, ordförande MedicaNatumin AB.

SYNERGIER
Ledningen i Humble och MedicaNatumin har identifierat ett flertal materiella synergier som kan nyttjas efter Transaktionen. Ledningen i Humble bedömer att det bland annat finns möjligheter för kostnadsbesparingar i overhead, produktionsledet och leveranskedjan samt försäljningspotential genom ökad distribution av Humbles produkter i Bolagens hälsokostkanaler. Bolagen har även en potential att utöka den löpande beläggningen i produktionen som ett resultat av de försäljningsmöjligheter som Humble-koncernen kan förmedla. Utöver de identifierade synergierna besitter Bolagens ledning en gedigen och lång branschkunskap, vilket bedöms som fördelaktigt för att identifiera och exekvera på tilläggsförvärv inom sektorn och således utöka Humbles position inom vertikalen för ingredienser och nutrition över hela värdekedjan.

Tillsammans förväntas Bolagen kunna realisera betydande kostnadssynergier, vilket estimeras förbättra MedicaNatumins EBITDA-resultat för den senaste tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2021, från ca 11,4 miljoner kronor till ca 20,4 miljoner kronor.

FINANSIERING
Köpeskillingen finansieras genom Humbles befintliga kassa.

OM MEDICANATUMIN
MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden, men även till konsumenter runt om i världen. Bolagen har även distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter på den norska marknaden. Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo.

RÅDGIVARE
Rämsell Advokatbyrå AB är svensk legal rådgivare och Advokatfirmaet Selmer AS är lokal legal och finansiell rådgivare till Humble i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.