Intressenten är ett stockholmsbaserat fastighetsbolag som historiskt förvärvat och utvecklat hållbara bostäder av hög kvalitet i attraktiva lägen i Stockholmsregionen. Intressenten har däremot diversifierat portföljen sedan start och fokuserar även på att förvärva mark och utveckla områden för lätt industri. Vid slutet av 2022 förväntades Intressentens projektportfölj vara värd cirka 1 500 miljoner kronor.

Avsikten är att strukturera Transaktionen som en s.k. ”sale-leaseback” där Humble direkt, eller indirekt genom dotterbolag, ingår nya marknadsmässiga hyresavtal med Intressenten. Upplägget säkerställer att Humbles dotterbolag kan fortsätta driva sina respektive verksamheter i befintliga lokaler utan avbrott. Genom Transaktionen får även Humbles dotterbolag en långsiktig hyresvärd som har god kunskap och erfarenhet av att driva och förvalta fastigheter för kommersiellt bruk.

Humble har historiskt förvärvat Fastigheterna i samband med förvärv. Fastigheterna har haft en god värdeutveckling och som ett naturligt steg i Humbles strategi att renodla verksamheten, gör styrelsen och ledningen bedömningen att en försäljning av Fastigheterna kommer att gynna Bolaget långsiktigt. Genom Transaktionen kommer Humble i större utsträckning kunna fokusera på kärnverksamheten, samtidigt som Bolaget frigör kapital som kan allokeras till andra värdedrivande initiativ och projekt.

Om Transaktionen genomförs till de preliminära fastighetsvärdena kommer det innebära en positiv resultateffekt om cirka 73 miljoner kronor, vilken kommer att redovisas i samband med Transaktionens slutförande. Transaktionen skulle innebära att Humbles nettoskuld, efter avdrag för Humbles andel av latent skatt om 10 miljoner kronor, minskar med cirka 290 miljoner kronor och att nettoskulden i relation till justerad EBITDA proforma minskar med 0.3x. Efter Transaktionens slutförande kommer Humbles EBITA att minska med cirka 14 miljoner kronor och nettoeffekten för Humbles likviditet och efter amortering av de fastighetsrelaterade lånen förväntas uppgå till cirka 210 miljoner kronor.

Värde fastigheter 300
Avdrag andel latent skatt -10
Bruttolikvid (minskad nettoskuld) 290
Amortering fastighetslån -80
Nettolikvid (kontant ökning) 210

Intressenten kommer att genomföra sedvanlig due diligence-granskning av Fastigheterna och parterna kommer parallellt med granskningen förhandla villkoren i överlåtelseavtalet. Parterna avser att ingå bindande överlåtelseavtal avseende Transaktionen under andra halvåret 2023. Mot bakgrund av informationens karaktär och tidplanen för Transaktionen gör Humble bedömningen att informationen behöver offentliggöras innan bindande överlåtelseavtal har ingåtts.

Vi är stolta över den fastighetsportfölj som vi har etablerat över tid och att investeringarna har skapat värde för Humble. Det har varit ett stort intresse kring fastigheterna och med Transaktionen får vi in en professionell fastighetspartner och renodlar verksamheterna i de tio dotterbolag som berörs. Jag är övertygad om att försäljningen av Fastigheterna är strategiskt rätt för koncernen och ger oss ett ökat fokus på kärnverksamheten, samtidigt som vi säkerställer fortsatt drift och möjlighet till framtida expansion. Transaktionens slutförande innebär även en positiv engångseffekt på resultatet om cirka 73 miljoner kronor och vi stärker vår kassaposition samt minskar räntebärande skulder. Vi ser fram emot en fortsatt smidig process tillsammans med Intressenten.” säger Simon Petrén, VD för Humble Group AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
E-mail: simon.petren@humblegroup.se
Telefon: +46 8 61 32 888

Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.