”Vi har haft en stark start på 2022, med fortsatt hög tillväxt även i april. Historiskt är första kvartalet det överlägset svagaste både försäljnings- och lönsamhetsmässigt för våra dotterbolag. Det är därför särskilt glädjande att våra tillväxtsatsningar har gett bra resultat, där vi nu kan uppvisa en ökad nettoomsättning för gruppen om 27 %, vilket är långt över våra finansiella mål om minst 15 % på årsbasis. I marknaden är det för närvarande ett generellt osäkert klimat med störningar i värdekedjan, ökade fraktkostnader och volatila råvarupriser. Under senaste halvåret har vi genomfört en rad större investeringar i såväl nya funktioner för att stötta våra dotterbolag som ett utökat team på gruppnivå. Trots kostnader för investeringarna och utmaningarna i supply-chain, har vi även lyckats växa lönsamheten och EBITDA-marginalen jämfört med samma period förra året. Sammantaget bäddar det för goda möjligheter att kunna leverera ännu starkare resultat kommande kvartal. Vår satsning på att etablera en effektiv M&A-funktion har gett resultat och den närliggande förvärvspipelinen om ca 25 bolag förväntas kunna förvärvas till betydligt lägre förvärvsmultiplar än vad som historiskt varit möjligt för oss vid våra tidigare förvärv. Detta är både ett resultat av att fler bolag hör av sig till oss och en bredare sourcing, men framförallt att vi idag ses som en mycket attraktiv köpare, där entreprenörer vill bli en del av Humble och tillsammans arbeta mot vår vision att bygga framtidens FMCG-aktör.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

SAMMANFATTNING

  • För det första kvartalet 2022 ökade den preliminära konsoliderade nettoomsättningen till ca 875 – 925 (88) MSEK. Jämfört med det första kvartalet 2021 (beräknat proforma och som om de bolag som förvärvats under 2021 hade förvärvats den 1 januari 2021) ökade nettoomsättningen med ca 27 %. Av den totala ökningen utgör proforma organisk tillväxt ca 25 % och valutakursförändring ca 2 %.
  • Preliminär justerad EBITDA för det första kvartalet 2022 ökade till ca 85 – 95 (7) MSEK. Exklusive moderbolagskostnader uppgick preliminär justerad EBITDA till ca 93 – 103 MSEK.
  • Inklusive de bolag som förvärvats under det första kvartalet 2022 ökade den preliminära nettoomsättningen proforma, före koncernelimineringar, till ca 1 150 – 1 200 MSEK, vilket innebär en total ökning om upp till ca 26 % jämfört med det första kvartalet föregående år (proforma beräknat som om de bolag som förvärvats under 2021 och 2022 hade förvärvats den 1 januari 2021). Av den totala ökningen utgör organisk tillväxt ca 24 % och valutakursförändring ca 2 %.
  • Preliminär justerad EBITDA proforma (inklusive de bolag som förvärvats under det första kvartalet 2022) uppgick till ca 107 – 117 MSEK. Exkluderat moderbolagskostnader uppgick preliminär proformajusterad EBITDA till ca 115 – 125 MSEK.
  • Beräknat proforma, inklusive de bolag som förvärvats under 2021 och 2022, uppgick den konsoliderade nettoomsättningen till ca 4 270 MSEK och justerad EBITDA till ca 551 MSEK för 2021.
  • Bolaget har under året byggt en stark förvärvspipeline och har för närvarande långtgående dialoger med ca 25 bolag motsvarande en total nettoomsättning om ca 5 525 MSEK och en total EBITDA för 2021 om ca 430 MSEK, samt en förväntad EBITDA för 2022 om ca 520 MSEK. Baserat på de dialoger som pågår och de avsiktsförklaringar som har ingåtts med säljare av målbolagen, förväntas bolagen kunna förvärvas till en genomsnittlig förvärvsmultipel, inklusive fast köpeskilling och tilläggsköpeskillingar, om ca 7,5x EBITDA 2021 på skuld- och kassafri basis. Den fasta köpeskilling för förvärven uppgår till ca 2 686 MSEK, där säljarna villkoras åta sig att återinvestera ca 709 MSEK i Humble Group över marknaden. Inga bindande förvärvsavtal har ingåtts, villkoren kan komma att förändras och det finns inga garantier att samtliga förvärv kommer genomföras. Alla förvärv är föremål för sedvanliga due-diligence-processer.
  • Under slutet av 2021 kommunicerade Bolaget intentionen att byta redovisningsprinciper till IFRS samt byte av marknadsplats avseende Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm huvudlista. Arbetet har fortlöpt väl och Bolaget ser goda möjligheter att genomföra projekten enligt plan. Den initiala analysen visar att konverteringen till IFRS under 2023 skulle innebära motsvarande en ökning av EBITDA med ca 50 – 100 MSEK för räkenskapsåret 2021 (om Bolaget hade tillämpat dessa redovisningsprinciper under 2021).

UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2022
Inför att Humble offentliggör sin delårsrapport för det första kvartalet 2022 den 25 maj, väljer Humble att offentliggöra sitt preliminära resultat för det första kvartalet 2022 och ge en allmän uppdatering kring Bolagets finansiella och operationella utveckling. Denna preliminära uppdatering innehåller ingen jämförelse i preliminär organisk tillväxt mellan konsoliderade siffror i det första kvartalet 2021 och det första kvartalet 2022 (exklusive proformerade förvärv), vilket kommer att redovisas i Humbles delårsrapport för första kvartalet 2022. Anledningen till att jämförelse i organisk tillväxt endast görs med proformerade förvärv är att detta ger en mer rättvisande bild av bolagens utveckling.

För det första kvartalet 2022 ökade den preliminära konsoliderade nettoomsättningen till ca 875 – 925 (88) MSEK. Jämfört med det första kvartalet föregående år (beräknat proforma som om de bolag som förvärvats under 2021 hade förvärvats den 1 januari 2021) ökade nettoomsättningen med ca 27 % jämfört med samma period föregående år. Av den totala ökningen utgör proforma organisk tillväxt ca 25 % och valutakursförändring ca 2 %. Preliminär justerad EBITDA för det första kvartalet 2022 ökade till ca 85 – 95 (7) MSEK. Exklusive moderbolagskostnader uppgick preliminär justerad EBITDA till ca 93 – 103 MSEK.

Humble ingick i december 2021 bindande överlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Bio Pak Nutracevtika, d.o.o. som väntas tillträdas under juli 2022. Bolaget har därtill genomfört fem förvärv under 2022. Under det första kvartalet 2022 ökade den preliminära nettoomsättningen proforma, före koncernelimineringar, till ca 1 150 – 1 200 MSEK, vilket innebär en total ökning om upp till ca 26 % jämfört med det första kvartalet föregående år (beräknat proforma som om de bolag som förvärvats under 2021 och 2022 hade förvärvats den 1 januari 2021). Av den totala ökningen utgör organisk tillväxt ca 24 % och valutakursförändring ca 2 %. Preliminär justerad EBITDA proforma uppgick till ca 107 – 117 MSEK. Exkluderat moderbolagskostnader uppgick preliminär proformajusterad EBITDA till ca 115 – 125 MSEK.

Beloppen är preliminära och har inte granskats av Bolagets revisor, varför siffrorna utgör bolagsledningens preliminära bedömning baserat på den icke fullständiga information som finns tillgänglig för bolagsledningen vid tidpunkten för detta pressmeddelande. De slutliga beloppen kommer att redovisas i delårsrapporten för det första kvartalet 2022 som kommer att offentliggöras den 25 maj 2022.

De bolag som konsoliderades i första kvartalet 2021 (de bolag som förvärvades under 2020) har upplevt en stark organisk nettoomsättningstillväxt som bland annat är hänförlig till exportsynergier inom koncernen. Totalt uppgick nettoomsättningen för bolagen till ca 152 MSEK, vilket innebär en ökning av nettoomsättningen med ca 56 % jämfört med samma period 2021. Under det första kvartalet hade exempelvis Bayn Solutions en nettoomsättningstillväxt om ca 192 % och Monday 2 Sunday (Pändy) en om ca 387 %, jämfört med samma period 2021.

Det första kvartalet har historiskt varit det säsongsmässigt svagaste kvartalet för Humbles portföljbolag. Trots detta indikerar de preliminära resultaten för kvartalet en stark underliggande tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med samma period tidigare år. Under 2021 och första kvartalet 2022 har Humble även genomfört flera större investeringar i dotterbolagen samt i flera stödfunktioner såsom ett utökat team på gruppnivå. Som ett resultat av detta är ledningens bedömning att Bolaget nu är väl rustat för att kunna fortsätta hålla en hög förvärvstakt och tillväxt, utan att behöva ta några materiella moderbolagskostnader i närtid. Bolaget ser fortsatt goda möjligheter att kunna växa och förbättra lönsamhetsmarginalen under året, vilket är ett resultat av den strategiska plattform som etablerats med de förvärv och systemsatsningar som redan genomförts.

PROFORMA 2021
Beräknad proforma, inklusive de bolag som förvärvats under 2021 och 2022, uppgick den konsoliderade nettoomsättningen till ca 4 270 MSEK justerad EBITDA till ca 551 MSEK för 2021. Beräknat proforma inklusive de bolag som förvärvats under 2022 uppgick den konsoliderade nettoomsättningen och justerad EBITDA under det fjärde kvartalet 2021 till ca 1 200 MSEK respektive ca 192 MSEK.

M&A-PIPELINE
Under 2021 har Bolaget utökat sitt M&A-team kraftigt och mot bakgrund av den strategiska position som gruppen har är intresset från nya entreprenörer mycket stort. Bolaget ser även goda möjligheter att framgent kunna exekvera på en högkvalitativ M&A-pipeline med avsevärt lägre genomsnittliga förvärvsmultiplar än vad som historiskt har varit fallet.

Humble har för närvarande långtgående dialoger rörande ca 25 förvärvsobjekt som motsvarar en total nettoomsättning om ca 5 525 MSEK och en total EBITDA för 2021 om ca 430 MSEK, samt en förväntad EBITDA för 2022 om ca 520 MSEK. Baserat på de dialoger som förs och icke bindande avsiktsförklaringar som har ingåtts med säljare till förvärvsobjekten, estimeras bolagen kunna förvärvas till en genomsnittlig förvärvsmultipel, inklusive fast köpeskilling och tilläggsköpeskillingar, om ca 7,5x EBITDA 2021 på skuld- och kassafri basis. Den fasta köpeskilling för förvärven uppgår till ca 2 686 MSEK, där säljarna villkoras åta sig att återinvestera ca 709 MSEK i Humble Group över marknaden. Inga bindande förvärvsavtal har ingåtts, villkoren kan komma att förändras och det finns inga garantier att samtliga förvärv kommer genomföras. Alla förvärv är föremål för sedvanliga due-diligence-processer.

IFRS OCH REGLERAD MARKNAD
Under slutet av 2021 kommunicerade Bolaget intentionen att byta redovisningsprinciper till IFRS och marknadsplats till Nasdaq Stockholm. Arbetet har fortlöpt väl och Bolaget ser goda möjligheter att genomföra projekten enligt plan. Den initiala analysen visar att konverteringen till IFRS skulle innebära en ökning av EBITDA med ca 50 – 100 MSEK för räkenskapsåret 2021 (om Humble hade tillämpat dessa redovisningsprinciper under 2021).

Bolaget har även identifierat att befintliga fastigheter för närvarande är konservativt redovisade till bokfört värde och inte till verkligt värde. Fastigheternas verkliga värde förväntas vara minst ca 80 MSEK högre än det bokförda värdet, vilket kommer att regleras i redovisningen framgent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se.

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.