Humble Group och TWEEK har under de senaste två månaderna tecknat följande större avtal för den kinesiska marknaden, vilket avser underlätta fortsatt expansion för TWEEK- och Humble Group-produkter i Kina:

  • Avtal tecknat med CCTV som innebär löpande marknadsföring och försäljning av TWEEK:s produkter under 2022 och 2023.
  • TWEEK:s produkter har erhållit så kallad ”approved label” – en märkning som innebär att det är en vara som rekommenderas av kinesiska staten till konsumenter att köpa.
  • Flera avtal tecknade med kinesiska e-handlare med fokus på hållbarhets- och hälsoprodukter.
  • Försäljningsavtal med en av de större kinesiska dagligvaruhandels-kedjorna. Avtalet innebär att TWEEK:s och Humble Groups produkter kommer att börja distribueras och säljas i initialt 4 000 butiker.
  • Totalt uppskattas den avtalade försäljningen av TWEEK:s och Humble Groups produkter i marknaden med dessa avtal uppgå till ca 4 miljoner respektive 2 miljoner produkter, vilket motsvarar en försäljning om ca 40 – 60 miljoner kronor per år när full distribution uppnåtts.

”Som ett led i satsningen att etablera en stark försäljningsplattform i Asien, har vi som grupp nu fått en bra start med flera viktiga avtal på plats i Kina – som är en fantastiskt spännande marknad och den absolut viktigaste och potentiellt största för snabbrörliga konsumentartiklar med fokus på hälsa och hållbarhet i Asien. Både diabetes och övervikt är problematiska sjukdomar som även präglar flera av de asiatiska länderna och det är tydligt att myndigheterna ser allvarligt på detta och gärna hjälper aktörer som Humble Group att lättare nå ut med rätt typ av produkter och för att kunna erbjuda ett bättre val för konsumenterna. Vi ser även att det finns en hög betalningsvilja och ökad efterfrågan på hälso- och klimatsmarta produkter. Ambitionen är att fortsätta växa i både Kina och andra viktiga asiatiska marknaderna och på så sätt etablera en stark struktur där vi snabbt kan nå ut med nya varumärken och produkter som blir en del av Humble Group i framtiden.” säger Simon Petrén, VD för Humble Group.

Med satsningen på TWEEK i Kina har Humble Group nu framgångsrikt börjat etablera en försäljningsstruktur som möjliggör marknadsföring, försäljning och distribution för flera av gruppens varumärken.

TWEEK lanserades i Sverige 2017 och varumärket nådde en ledande position inom sockerreducerad konfektyr i Sverige efter mindre än 18 månader. Under 2020 hade TWEEK en tillväxt om 72% på den svenska marknaden och sju smaker representerade på topp-20, varav tre smaker placerade i topp fem. I Sveriges dagligvaruhandel har TWEEK en marknadsandel på cirka 42% med distribution i cirka 1 500 butiker.

TWEEK förvärvades sommaren 2020 av Humble Group och under hösten samma år påbörjades lanseringar av TWEEK:s produkter på flera andra exportmarknader, bl.a. Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Spanien, Frankrike och Storbritannien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE

Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.