Förvärvsstrategi
Trots det osäkra läget i omvärlden märks ingen större direkt negativ påverkan på Humbles verksamhet och exponeringen mot Ukraina och Ryssland är obefintlig. Humbles tillväxtmål är oförändrade och Bolaget avser fortsätta med strategin att växa genom förvärv och att driva organisk tillväxt inom befintliga dotterbolag. 2021 var ett förvävsintensivt år med 23 nya bolag som blev del av gruppen. Humble arbetar löpande med att identifiera och realisera synergier genom den starka bolagsportfölj som nu finns inom gruppen.

”Som vi kommunicerade i senaste bokslutskommunikén är ambitionen att Humble ska hålla en minst lika hög förvärvstakt under 2022 som 2021. Som jämförelse genomförde vi endast ett förvärv under första kvartalet 2021 och totalt 23 för hela året. Vidare är vi bara i början av processen att realisera synergier mellan bolagen i koncernen, vilket vi bedömer kommer ha långsiktig positiv inverkan på gruppens lönsamhet.” säger Simon Petrén, VD för Humble Group AB.

Påverkan av ökade råvaru- och energipriser
Mot bakgrund av det turbulenta omvärldsläget under första kvartalet 2022 har transportsektorn tvingats öka sina priser, vilket påverkar många branscher i varierande grad. För Humble innebär detta prisförändringar relaterade till leverans och logistik. Det kan givetvis få en viss kortsiktig påverkan, men Humbles dotterbolag har historiskt varit effektiva i att anpassa kostnader i relation till prissättning, vilket har skapat en struktur för att realisera prisjusteringar mot marknaden till följd av stigande råvarupriser.

”Trots ett volatilt omvärldsläge till följd av invasionen av Ukraina samt leverans- och fraktsvårigheter, ser vi en fortsatt stabil tillväxt för koncernen och goda möjligheter att tillhandahålla produkter till våra kunder i tid. Vi har en genomgående stark utveckling i våra verksamhetsbolag och trenden är positiv, både i befintliga marknader och nya exportsatsningar. Humbles dotterbolag har varit effektiva med att transferera eventuella råvarupriser under 2021 och gruppen har som ambition att fortsätta ha en dynamisk prissättning mot våra kunder.” säger Simon Petrén, VD för Humble Group AB.

Humble följer omvärldsläget och dess effekter noggrant och gör löpande bedömningar av totala påverkan på koncernens verksamheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble Group

Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail:info@fnca.se