Innehavare av teckningsoptionen TO 3 har möjlighet att lösa in sina teckningsoptioner under perioden 27 november till och med 11 december 2020 till priset 0,80 kr. Lösenpriset har omräknats enligt gällande villkor i avtalet.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag:

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 0,80 SEK efter omräkning enligt optionsvillkoren.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 27 november 2020 till och med 11 december 2020.

Fullständiga optionsvillkor återfinns här.

Bilagor