Säsongsmässigt är det första kvartalet det svagaste för våra verksamheter. Trots detta har vi haft en bra start på året och vi har börjat skönja effekterna av arbetet med att förbättra den operativa effektiviteten i gruppen. Vi har en fortsatt hög efterfrågan på våra produkter och har bibehållit en stark organisk tillväxt. Vi når en nettoomsättning om 1 592 MSEK (873 MSEK) och en justerad EBITDA om 147 MSEK (113 MSEK), vilket motsvarar en marginal om 9,2 procent. Även fast vissa av bolagen har haft en del utmaningar med att anpassa sig till en orolig omvärld med hög inflation och volatilitet, är jag nöjd med de koncernövergripande initiativ som vi har fått på plats för att stötta våra entreprenörer. Vi ser redan resultatet från arbetet med att förbättra kassaflödet och vi kommer försätta att prioritera åtgärder som bidrar till att stärka vår likviditet och balansräkning. Sammantaget ser jag positivt på 2023 och de möjligheter som finns genom att växa gruppen med våra attraktiva varumärken, innovationer och produkter.” –  Simon Petrén, VD Humble Group AB.

FINANSIELL INFORMATION:

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 592 MSEK (873).
 • EBITDA uppgick till 156 MSEK (64).
 • Justerad EBITDA uppgick till 147 MSEK (113)
 • EBITA uppgick till 130 MSEK (47).
 • Justerad EBITA uppgick till 121 MSEK (95).
 • EBIT uppgick till 85 MSEK (14).
 • Justerad EBIT uppgick till 76 MSEK (62).
 • Justerad EBIT per aktie uppgick till 0,25 SEK (0,25).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 183 MSEK (9).
 • Resultat per aktie före respektive efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,12).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER:

UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Humble Group har slutfört förvärven av Privab Ystad, Privab Trollhättan, Privab Grossisterna AB och Napame Holding AB.

EFTER FÖRSTA KVARTALET

 • Humble Group har kallat till årsstämma som hålls fredag den 19 maj 2023.
 • Peter Werme, styrelseordförande, har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval som styrelseledamot och styrelseordförande vid årsstämman 2023.

VD-KOMMENTAR UR RAPPORTEN

INTENSIVT FÖRSTA KVARTAL MED FOKUS PÅ OPERATIONS

Säsongsmässigt är det första kvartalet det svagaste för våra verksamheter. Trots detta har vi haft en bra start på året och vi har börjat skönja effekterna av arbetet med att förbättra den operativa effektiviteten i gruppen. Vi har en fortsatt hög efterfrågan på våra produkter och har bibehållit en stark organisk tillväxt. Vi når en nettoomsättning om 1 592 MSEK (873 MSEK) och en justerad EBITDA om 147 MSEK (113 MSEK), vilket motsvarar en marginal om 9,2 procent. Även fast vissa av bolagen har haft en del utmaningar med att anpassa sig till en orolig omvärld med hög inflation och volatilitet, är jag nöjd med de koncernövergripande initiativ som vi har fått på plats för att stötta våra entreprenörer. Vi ser redan resultatet från arbetet med att förbättra kassaflödet och vi kommer försätta att prioritera åtgärder som bidrar till att stärka vår likviditet och balansräkning. Sammantaget ser jag positivt på 2023 och de möjligheter som finns genom att växa gruppen med våra attraktiva varumärken, innovationer och produkter.”

Operativt fokus
Under kvartalet har vi fortsatt med det strategiskt viktiga arbetet att försvara och stärka våra bruttovinstmarginaler. Det är fortfarande en bit kvar till de historiskt normala nivåerna från före frakt- och inflationskrisen. Samtidigt är jag övertygad om att det arbete vi bedriver kommer gynna oss framåt och att vi med rätt aktiviteter har goda förutsättningar för att nå en ännu högre lönsamhetsmarginal än vad som varit standard för bolagen under tidigare år.

Vi har som målsättning att optimera gruppens rörelsekapitalstruktur för att snabbare konvertera gruppens vinstgenerering och tillgångar till kassaflöde. Det är givetvis utmanande att minska rörelsekapitalet med den kraftiga tillväxt som många av våra verksamheter har, men på sikt så bör vi kunna reducera våra lagernivåer och bli mer effektiva i dynamiken mellan kundfordringar och leverantörsskulder.

Arbetet med att realisera synergier inom rörelsesegmenten fortlöper. Quality Nutrition samt Future Snacking har utvecklats väl under kvartalet och vi ser stor potential i att agera på spännande affärsmöjligheter inom båda segmenten. Ett av initiativen inom Quality Nutrition som vi kallar Arena Nutrition, innefattar att samla segmentets försäljningskompetens under ett och samma paraply. På så sätt blir det lättare att attrahera nya kunder och erbjuda en helhetslösning som komplett leverantör inom sportnutrition. Vi börjar redan se effekten av initiativet och jag är övertygad om att det är en modell som vi kommer kunna använda inom andra delar av koncernen.

Inom Future Snacking har vi genomfört flera lyckade lanseringar. Pändy är det senaste exemplet i koncernen, vars sockerreducerade godis har fått starka listningar i Sverige och ligger högt upp på försäljningslistorna hos nätapoteken. Det är ett kvitto på att koncepten fungerar och når en allt bredare acceptans hos en modern konsument. Under kvartalet fullföljde vi förvärvet av en produktionsfastighet i Borås, vilket möjliggör för La Praline Scandinavia att hålla den långsiktiga produktionen inom koncernen. Vi är idag ägare till 15 fastigheter som våra tillverkande enheter producerar i. Genom en möjlig avyttring av beståndet har vi flexibiliteten att kunna renodla gruppens fokus och även stärka balansräkningen framåt om vi önskar.

Segmentet Sustainable Care har presterat ett stabilt kvartal med fortsatt tillväxt i de flesta dotterbolagen. I några av bolagen som erbjuder premiumprodukter har vi i viss utsträckning märkt av en stigande priskänslighet hos konsumenten. Generellt har vi dock lyckats hantera utmaningarna väl genom bland annat strategiska pris- och förpackningsjusteringar. Vi utvärderar löpande hur vi kan stärka produkterbjudandet och komplettera med white-label och price fighters för att skapa en attraktiv helhetsmix till våra återförsäljare.

För segmentet Nordic Distribution har vi noterat en viss marginalpress, där transferering av stigande inpriser inte slagit igenom i önskad takt. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa långsiktigt hållbara bruttomarginaler. Segmentet har presterat mycket väl historiskt och jag känner mig trygg med att vi kommer lyckas väl med transfereringen på sikt. Vi har flera spännande pågående synergiprojekt där vi ser möjlighet att konsolidera säljkraft och centralisera resurser för ökad effektivitet.

Under kvartalet slutförde vi de tidigare kommunicerade strategiska förvärven av Privab-bolagen och vi lägger nu fullt fokus på att utveckla samarbetet mellan de olika enheterna. Vi ser även över hur vi kan vidareutveckla gruppens distribution och kanalstrategi ur ett strategiskt perspektiv för att bli en heltäckande partner åt både våra interna och externa varumärken. Målsättningen är att vi ska vara det självklara valet för varumärken att samarbeta med för att nå framgångsrik distribution i Norden.

Outlook
Konsolidering av verksamheterna fortlöper enligt plan. Med ett lugnare förvärvstempo kan vi dedicera ytterligare resurser på att optimera värdeskapandet från alla våra bolag. Generellt har vi under de senaste veckorna noterat en förändring i beteendet bland vissa av våra leverantörer, där många av de prisökningar som präglade hela 2022 nu lyser med sin frånvaro. Vi ser snarare potential till en omvänd utveckling i marknaden med minskade inköpspriser. Detta skulle innebära att vi kan hålla en stabil prisbild mot våra kunder och samtidigt kunna stärka lönsamheten framåt.

Arbetet med listbytet fortlöper väl och vi har flera spännande projekt på koncernnivå för att lyfta vår hållbarhetsutveckling och uppföljning ytterligare. Det utmanande marknadsklimatet är givetvis svårnavigerat, men vi fortsätter att arbeta intensivt mot vår målsättning att växa Humble till framtidens FMCG-koncern.”

Rapporten finns bifogad och går även att ladda ner i sin helhet på bolagets hemsida här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Tel: +468 61 32 888
Email: simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smak och konsistens för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE.
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humbles framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.