Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ), org.nr 556794-4797, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 april 2015, kl. 10.00. Årsstämman kommer att hållas i bolagets lokaler på Hornsgatan 79, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09.30.

Rätt att deltaga samt anmälan

Rätt att deltaga på stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen 30 mars 2016; samt senast fredagen den 1 april 2016  ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till bolaget på adress Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm eller alternativt till: pw@bayn.se .

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 30 mars 2016, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.bayn.se. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm eller alternativt till: pw@bayn.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om följande:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelse och val av revisor

12. Beslut om emissionsbemyndigande

13. Stämman avslutande

Förslag till beslut

Förslag till beslut enligt punkten 2.

Förslag är att Mats Dahlberg väljs till ordförande vid stämman.

Förslag till beslut enligt punkten 8b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition vilken balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2015.

Förslag till beslut enligt punkten 12.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 900 240 kronor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Förslag till beslut enligt punkten 9.

Aktieägare föreslår att antalet styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma ska vara oförändrat, dvs. styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Förslag till beslut enligt punkten 10.

Aktieägare föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 180.000 kronor varav 60.000 kronor till Britt Rahm respektive 120.000 kronor till Peter Werme (dvs. oförändrat arvode).

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning för utfört arbete.

Förslag till beslut enligt punkten 11.

Aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Lucy Dahlgren, Leif Fågelstedt, Britt Rahm och Peter Werme.

Aktieägare föreslår vidare att auktoriserade revisorn Anders Ericsson utses till revisor.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 3 788 916 stycken. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.bayn.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_______________________

Styrelsen i mars 2016

Bilagor