Thomas Petrén, som har varit styrelseledamot i Pändy Foods AB sedan starten 2015 och därefter i Bolaget, ser nu att tiden är inne att kliva ner från sin post för att frigöra tid för andra åtaganden. Thomas har bidragit med värdefulla insatser under sin tid som styrelseledamot för såväl Bolaget som Pändy och kommer kvarstå som rådgivare till Bolaget efter årsstämman.

Humble har varit en fantastisk resa, där vi på kort tid etablerat ett framgångsrikt noterat bolag. Det har varit otroligt roligt och inspirerande att få bidra till dess starka tillväxt och utveckling, där jag ser fram emot att fortsätta följa resan mot att bli framtidens ledande FMCG aktör, både som rådgivare samt i egenskap av långsiktig aktieägare.” säger Thomas Petrén, styrelseledamot Humble Group AB (publ).

Från hela styrelsen vill jag tacka Thomas för hans förtjänstfulla arbete under sin tid som styrelseledamot för Humble. Han har bidragit med många värdefulla insikter och perspektiv i styrelsearbetet och det känns tryggt att han fortsätter som rådgivare.” säger Peter Werme, styrelseordförande Humble Group AB (publ).

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar per post i den ordning som föreskrivs nedan, med stöd av lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 27 april 2022, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast fredagen den 29 april 2022,
 • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 4 maj 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast fredagen den 29 april 2022. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://humblegroup.se, och på Bolagets kontor. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Humble Group AB (publ), Att. Johan Lennartsson, Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 Stockholm eller via e-post johan.lennartsson@humblegroup.se. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 4 maj 2022. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, https://humblegroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringsmän
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om följande:
 1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 2. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 3. (a)–(g) Val till styrelsen och val av revisor
 4. Beslut om principer för tillsättande av valberedning
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen
 6. Beslut om (a) att införa ett incitamentsprogram, (b) emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 samt (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag från styrelsen, valberedningen och revisor

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Bolagets valberedning, bestående av Henrik Patek (som representant för RoosGruppen AB), Thomas Petrén (som representant för Seved Invest AB), Noel Abdayem (som representant för eget aktieinnehav) samt Peter Werme (styrelsens ordförande), föreslår att advokat Philip Rämsell eller, vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar, är ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Bolagets CFO Johan Lennartsson väljs till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, eller vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Förslag till fastställande av resultaträkning och balansräkning (punkt 7(a))

Styrelsen föreslår att Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021 fastställs.

Förslag till disposition av Bolagets resultat (punkt 7(b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 50 417 583 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 2 848 963 197 kronor överförs i ny räkning.

Förslag till ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (punkt 7(c))

Bolagets revisor föreslår att Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 8)

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan några suppleanter och att Bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 9)

Valberedningen föreslår följande:

 • Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöter.
 • Arvode till ledamöter i styrelsens M&A-utskott ska utgå med 125 000 kronor till utskottets ordförande och 100 000 kronor till övriga ledamöter.
 • Arvode till ledamöter i styrelsens revisionsutskott (inkl. ordförande) ska utgå med 45 000 kronor.
 • Arvode till ledamöter i styrelsens ersättningsutskott (inkl. ordförande) ska utgå med 20 000 kronor.
 • Arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10(a)–(g))

Valberedningen föreslår att följande styrelseledamöter omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

 1. Peter Werme
 2. Dajana Mirborn
 3. Henrik Patek
 4. Hans Skruvfors
 5. Björn Widegren

Thomas Petrén har meddelat valberedningen att han avböjer omval.

Valberedningen föreslår vidare att:

 1. Peter Werme omväljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår slutligen att:

 1. det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB omväljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

BDO Mälardalen AB har anmält auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som fortsatt huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att följande principer ska fortsatt gälla för utseende av valberedningen.

Styrelsen ska sammankalla valberedningen under början av räkenskapsårets fjärde kvartal. Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i Bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Bolaget ska inte betala ut arvode till någon ledamot i valberedningen, men ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningen ska förbereda följande förslag till beslut till årsstämman: val av ordförande vid stämman, val av styrelse, val av styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, val av revisor och ersättning till denna samt eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för Bolagets rörelse.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Förslag till beslut om (a) att införa ett incitamentsprogram, (b) emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025, samt (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 13)

Förslag till beslut om att införa ett incitamentsprogram (punkt 13(a))

Bakgrund och motiv

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner till vissa ledande befattningshavare och nyckelanställda i Bolaget (”Incitamentsprogrammet”).

Bolaget har ett utestående teckningsoptionsprogram av serie 2021/2024, vilket omfattar 1 000 000 teckningsoptioner. Styrelsen avser att makulera 80 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024, vilka innehas av Dotterbolaget. Syftet med Incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal i Bolaget, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med Bolagets aktieägare samt att främja eget aktieägande i Bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och Bolagets långsiktiga värdeskapande. Eftersom teckningsoptionerna dels förvärvas av deltagarna till marknadsvärde dels förutsätter en positiv aktiekursutveckling för Bolaget uppställs inga prestationskriterier för utnyttjandet. Samtliga deltagare i Incitamentsprogrammet ska ingå avtal med Bolaget som ska innehålla de detaljerade villkoren för deltagarnas rätt att behålla och utnyttja de tilldelade teckningsoptionerna.

Incitamentsprogrammet i korthet

Incitamentsprogrammet innebär att cirka trettio (30) befintliga och framtida ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Humble-koncernen berättigas att förvärva högst 2 400 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Teckningsoptionerna har en löptid om cirka tre (3) år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier under en period om tre (3) månader. Huvudsakliga villkor för teckningsoptionerna finns under punkt 13(b) nedan.

Utspädning

Vid full teckning med stöd av samtliga nya teckningsoptioner kan 2 400 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,948 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, under förutsättning att ingen omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av sker i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Kostnader

Kostnaderna för Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell påverkan på viktiga nyckeltal. Incitamentsprogrammet beräknas vidare få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris bedöms inga särskilda sociala avgifter för Bolaget uppkomma i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna.

De totala kostnaderna i form av arvoden till externa rådgivare, värdering, eget arbete samt för praktisk hantering av Incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor under Incitamentsprogrammets löptid.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse med stöd av externa rådgivare. Förutom de tjänstemän som bistått med underlag för beredning av frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Förslag till beslut om att emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 (punkt 13(b))

 1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 2 400 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025.

 1. Rätt till teckning

Rätt att teckna teckningsoptionerna av serie 2022/2025 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Bayn Europe Financial AB, org.nr 559131-8331 (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till deltagarna enligt punkt 13(c) nedan.

 1.  Överteckning

Överteckning kan inte ske.

 1. Emissionskurs

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

 1. Tid för teckning

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 6 maj 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

 1. Teckningsoptionerna
 1. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 15 juni 2025 till och med den 15 september 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden för det fall någon deltagare på grund av insider- eller marknadsmissbrukslagstiftning är förhindrad att teckna aktier.
 2. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoption ska uppgå till ett belopp motsvarande 150 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 mars 2022 till och med den 4 maj 2022. Styrelsen ska ha rätt att senarelägga tidsperioden för avläsning av priset om en oberoende värderingsman bedömer att kursutvecklingen under anmälningsperioden för förvärv av teckningsoptionerna medför att värderingen av teckningsoptionerna baserad på tidsperioden som slutar den 4 maj 2022 avviker från marknadsvärdet av teckningsoptionerna under anmälningsperioden. Teckningskursen för teckningsoptionerna avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde ska tillskjutas Bolagets fria överkursfond.
 3. Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt 13(c) får makuleras efter beslut av styrelsen för Bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
 4. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 5. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor, vilket framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna som hålls tillgängliga på Bolagets adress Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 Stockholm senast tre veckor innan stämman. De fullständiga villkoren skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.
 1. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 528 000 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

 1. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med mera

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Incitamentsprogrammet i syfte att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal i Bolaget, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med Bolagets aktieägare samt att främja eget aktieägande i Bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och Bolagets långsiktiga värdeskapande.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 13(c))

Rätt till förvärv

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma ledande befattningshavare och andra nyckelanställda i Bolaget eller dess dotterbolag. En deltagare ska inte tilldelas fler än 600 000 teckningsoptioner. Allokering av antalet teckningsoptioner ska differentieras med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget. Om samtliga teckningsoptioner som erbjudits en deltagare inte överlåtits efter den initiala anmälningsperioden kan sådana icke överlåtna teckningsoptioner erbjudas övriga deltagare. Deltagare får ej överlåta eller pantsätta förvärvade teckningsoptioner.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång ej sagt upp sig eller blivit uppsagda som medarbetare.

I samband med tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna ska deltagarna ingå ett optionsavtal med Bolaget, vari Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i Bolaget upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut.

Anmälningsperiod

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 26 maj 2022 till och med den 9 juni 2022. Styrelsen för Bolaget ska äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna i Incitamentsprogrammet överlåts till en kurs (optionspremie) motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen ska vara från och med den 22 mars 2022 till och med den 4 maj 2022. Värderingen ska utföras av oberoende värderingsman eller revisionsbolag. Om den oberoende värderingsmannen eller revisionsbolaget anser att värderingen är inaktuell vid tiden för anmälan om förvärv, ska värderingen baseras på motsvarande mätperiod närmare inpå anmälningsperioden.

För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast den 14 juni 2022. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

Bemyndiganden och beslutsregler

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att verkställa besluten enligt punkt 13(a) och (b) ovan samt att tillse att styrelsen för Dotterbolaget genomför överlåtelsen av teckningsoptioner enligt punkt 13(c) ovan.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de mindre ändringar i besluten som kan erfordras i samband med registreringen av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt punkt 13(c) ovan. Besluten under punkterna (a)–(c) ovan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang.

Fullständiga förslag m.m.

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och poströstningsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets webbplats https://humblegroup.se senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Humble Group AB (publ), Att. Johan Lennartsson, Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 Stockholm eller via e-post till johan.lennartsson@humblegroup.se senast den 25 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på https://humblegroup.se senast den 30 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Stockholm i april 2022
Humble Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble Group är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humble Groups certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se