Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels i) onsdagen den 14 februari 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ii) senast onsdagen den 14 februari 2018 ha anmält sitt deltagande och, i förekommande fall, antal biträden (högst två) till Bolaget. Anmälan skall göras per brev till Bayn Europe AB (publ), Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm, eller per e-post till pw@bayn.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före onsdagen den 14 februari 2018, då sådan inregistrering måste vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolagets hemsida www.bayneurope.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om ny bolagsordning

8. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande

9. Stämmans avslutande

Beslut om ny bolagsordning (punkt 7)

Med anledning av styrelsens förslag till beslut i punkt 8 föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5. Lydelsen av § 4 föreslås ändras från ”Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.” till ”Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.” Lydelsen av § 5 föreslås ändras från ”Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 stycken och högst 16 000 000 stycken.” till ”Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 stycken och högst 32 000 000 stycken.”

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.   

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 2 000 000 kronor. Syftet med bemyndigandet är för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Det noteras att detta bemyndigande ersätter tidigare beslutade och registrerade bemyndiganden giltiga inom samma period.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut enligt denna punkt 8 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 9 727 223 stycken. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

* * * * * *

Stockholm i januari 2018

BAYN EUROPE AB (PUBL)

Styrelsen

Bilagor