Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ), org. nr 556794-4797, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 november 2017 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Hornsgatan 79 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels i) fredagen den 3 november 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ii) senast fredag den 3 november 2017 ha anmält sitt deltagande och, i förekommande fall, antal biträden (högst två) till Bolaget. Anmälan skall göras per brev till Bayn Europe AB (publ), Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm, eller per e-post till pw@bayn.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före fredagen den 3 november 2017, då sådan inregistrering måste vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolagets hemsida www.bayneurope.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

  1. 1.          Stämmans öppnande
  2. 2.          Val av ordförande vid stämman
  3. 3.          Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. 4.          Godkännande av dagordning
  5. 5.          Val av en eller två protokolljusterare
  6. 6.          Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. 7.          Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande
  8. 8.          Stämmans avslutande

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 1 000 000 kronor. Syftet med bemyndigandet är för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Det noteras att detta bemyndigande ersätter tidigare beslutade och registrerade bemyndiganden giltiga inom samma period.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut enligt denna punkt 7 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 7 751 627 stycken. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

* * * * * *

Stockholm i oktober 2017

BAYN EUROPE AB (PUBL)

Styrelsen

Bilagor