Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 40 282 686 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 3 250 057 kronor överförs i ny räkning samt att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade vidare att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Gunnar Ek, Peter Werme och Lucy Dahlgren samt nyval av Thomas Petrén, Mikael A. Pettersson och Björn Widegren. Peter Werme omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB valdes som Bolagets revisor.

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå enligt följande.

Styrelseordföranden ska erhålla 150 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna ska erhålla 75 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende verksamhetsföremål.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 2 000 000 kronor.

Bilagor