Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 40 143 261 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 251 804 kronor överförs i ny räkning samt att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade vidare att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Chatarina Schneider, Peter Werme, Lucy Dahlgren och Gunnar Ek. Peter Werme omvaldes till styrelsens ordförande.

Allegretto Revision AB omvaldes som bolagets revisor med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå enligt följande: styrelseordföranden ska erhålla 150 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna ska erhålla 75 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 2 000 000 kronor.  

Bilagor