Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 29 301 478 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 542 550 kronor överförs i ny räkning samt att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade vidare att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Chatarina Schneider och Peter Werme. Lucy Dahlgren och Gunnar Ek nyvaldes som styrelseledamöter. Peter Werme omvaldes till styrelsens ordförande.

Lucy Dahlgren är bolagets grundare och tidigare VD. Gunnar Ek har gått Chalmers Tekniska Högskola med inriktning mot Industriell organisation, var bankdirektör under 1980-talet i Nordea, vice förbundsordförande i Aktiespararna och ansvarig för bolagsbevakningen i 22 år.

Anders Ericsson från Allegretto Revision AB omvaldes som bolagets revisor.

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå enligt följande: styrelseordföranden ska erhålla 150 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna ska erhålla 75 000 kronor, så till vida ledamöterna inte också är anställda i bolaget varav inget styrelsearvode då ska utgå. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvoderingsfrågor samt procedurfrågor för nästkommande valberedning. Årsstämman beslutade vidare om principer för tillsättande av valberedningen.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 2 000 000 kronor.  

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av personaloptionsprogram

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner och införande av personaloptionsprogram avseende högst 1 000 000 personaloptioner. Styrelsen i bolaget ska äga rätt att besluta om tilldelning av personaloptioner till den verkställande direktören, nyckelmedarbetare i Bolaget samt övriga nuvarande och framtida anställda i Bolaget. Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för anställda. Genom införandet av ett incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för Bolagets aktieägare och de anställda.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.bayneurope.com, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Werme, Styrelseordförande i Bayn Europe AB; pw@bayn.se

Bilagor