Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 53 157 852 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 308 326 009 kronor överförs i ny räkning samt att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade vidare att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande Björn Widegren, Henrik Patek, Mikael Pettersson, Peter Werme och Thomas Petrén. Peter Werme omvaldes till styrelsens ordförande. Dajana Mirborn valdes till ny styrelseledamot.

Dajana Mirborn, född 1980, har en M.Sc. i Industriell och Finansiell ekonomi från Göteborgs Universitet samt har studerat maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola och digital marknadsföringsstrategi vid INSEAD. Hon är idag Investeringsansvarig på Bonnier Ventures med fokus på tech-investeringar. Sedan tidigare har Dajana en gedigen erfarenhet av M&A och affärsutveckling från MTG och som rådgivare inom M&A och ECM på Carnegie Investment Bank. Idag arbetar Dajana i ett antal styrelser bl.a. DI gruppen och Doktorse Nordic.

Det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB omvaldes som Bolagets revisor. BDO Mälardalen AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att ett fast styrelsearvode om 1 050 000 kronor ska utgå för perioden till och med slutet av årsstämman 2022 att fördelas enligt följande: styrelseledamot arvoderas med 150 000 kronor och styrelsens ordförande arvoderas med 300 000 kronor.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Werme, Styrelseordförande Humble Group AB
Telefon: +46 70 626 78 99
E-mail: peter.werme@fefonden.se

Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@bayngroup.com

Om Humble

Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen hos för generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE

FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se