Humble Group AB (publ) (”Bolaget”) höll den 19 maj 2023 årsstämma på Bolagets kontor i Stockholm. Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt beslut om disposition av bolagets resultat och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022. Vidare beslutade årsstämman om disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets förlust om 120 168 447 kronor balanseras i ny räkning.

Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet avseende förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Arvoden till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade följande i enlighet med valberedningens förslag:

  • styrelsearvode för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga stämmovalda styrelseledamöter,
  • arvode till ledamöter i styrelsens revisionsutskott (inkl. ordförande) ska utgå med 45 000 kronor,
  • arvode till ledamöter i styrelsens ersättningsutskott (inkl. ordförande) ska utgå med 20 000 kronor, och
  • arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag. Årsstämman beslutade om nyval av Pål Bruu och Sara Berger samt omval av Dajana Mirborn, Henrik Patek och Ola Cronholm som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Dajana Mirborn valdes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisionsbolaget BDO Mälardalen AB omvaldes som Bolagets revisor. Carl-Johan Kjellman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att godkänna föreslagna principer för tillsättande av valberedningen.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Införande av incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram enligt vilket Bolaget erbjuder befintliga och framtida ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Humble-koncernen att förvärva upp till totalt 4 100 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Vid full teckning med stöd av samtliga nya teckningsoptioner kan 4 100 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,34 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, under förutsättning att ingen omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av sker i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital öka med 902 000 kronor.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på årsstämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga hos Bolaget och som offentliggjorts på Bolagets hemsida, https://humblegroup.se/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, VD, Humble Group AB (publ)
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble Group
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se.  

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se.