Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes. Det beslutades att bolagets vinstmedel ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2016. Stämman beslutade vidare att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Britt Rahm och Peter Werme omvaldes som styrelseledamöter. Chatarina Schneider nyvaldes till styrelseledamot. Peter Werme omvaldes till styrelsens ordförande.

Anders Ericsson från Allegretto Revision AB omvaldes som bolagets revisor.

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 240 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 120 000 kronor samt att var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna ska erhålla 60 000 kronor.

Beslut om ny  bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, om ändring av bolagsordningens § 3 avseende bolagets verksamhet, § 4 avseende aktiekapitalets gränser, § 5 avseende gränserna för antalet aktier i bolaget samt ändring av bolagsordningens § 11 med anledning av genomförd lagändring.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 900 240 kronor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.bayneurope.com där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, kontakta:

Peter Werme, ordförande Bayn Europe AB, tel +46706267899, pw@bayn.se

Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB, tel +46737386752, ld@bayn.se

Om Bayn Europe:

Bayn är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bayn Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 14.05 CET.

Bilagor