Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 1 000 000 kronor. Syftet med bemyndigandet är för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Det noteras att Sveriges aktiesparares riksförbund reserverade sig mot beslutet.

Det noteras att detta bemyndigande ersätter tidigare beslutade och registrerade bemyndiganden giltiga inom samma period.

För fullständig information om de beslut som fattades av stämman hänvisas till http://www.bayneurope.com/sv/ där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, kontakta:

Peter Werme ordf. Bayn Europe, www.bayneurope.com, email pw@bayn.se

Om Bayn Europe:

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering.  Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets Certified Adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bayn Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 13:55 CET.

Bilagor