Beslut om ny bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, om ändring av bolagsordningens § 4 avseende aktiekapitalets gränser samt § 5 avseende gränserna för antalet aktier i bolaget.

Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission högst 5 054 994 teckningsoptioner av serie 2019, berättigande till teckning av totalt 5 054 994 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 112 098,68 kronor vid utnyttjandet av samtliga utgivna teckningsoptionerna av serie 2019. Antalet aktier är 30 329 964. Vid utnyttjande av samtliga TO blir antalet 35 384 958. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare blir ca 14,3 %. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Bayn Europe Financial AB, org. nr 559131–8331 (”Dotterbolaget”). Överteckning kan inte ske. Syftet med emissionen av teckningsoptioner till Dotterbolaget är för att kunna dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom Dotterbolaget på ett praktiskt sätt kunna hantera överlåtelsen av de vederlagsfria teckningsoptionerna till aktieägarna.

Särskilda villkor för teckningsoptioner av serie 2019

En (1) teckningsoption tilldelas för sex (6) aktier. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
Teckningskursen vid nyteckning av aktie ska vara 1,10 kronor.
Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019 ska äga rum från och med 13 juni 2019 till och med 18 juni 2019. Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra teckningsperioden.
Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för optionerna.

Omräkningsvillkoren för teckningsoptionerna kommer att publiceras på Bayns hemsida.

Bilagor