Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende verksamhetsföremål samt gränserna för aktiekapitalets storlek och antalet aktier.

Beslut om apportemission

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera högst 41 893 859 nya aktier, vilka ska tecknas av ägarna till det svenska bolaget Pändy Foods AB, org. nr 559027-8700, (”Pändy”) i enlighet med tidigare ingått aktieöverlåtelseavtal vari Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Pändy. Betalningen för tecknade aktier sker därmed genom tillskjutande av apportegendom bestående av aktier i Pändy. För vidare information om förvärvet hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 7 februari 2020.

Bilagor