Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med förslag från styrelsen att ändra bolagsordningens § 1, i avseende på byte av företagsnamn, och § 3, i avseende på ändrat verksamhetsföremål. Bolagets nya företagsnamn är Humble Group AB, under förutsättning att företagsnamnet godkänds för registrering hos Bolagsverket. Bolagets nya verksamhetsföremål är att Bolaget skall bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av produkter inom sockerreducering, funktionella livsmedel, snabbrörliga konsumentvaror och helhetslösningar samt relaterad konsult-, kurs- och utbildningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024 m.m.

Stämman beslutade i enlighet med förslag från styrelsen om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och införande av incitamentsprogram för nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom Bolaget.

Varje teckningsoption ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med 29 april 2024 till och med den 29 juni 2024. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara 150 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 31 mars 2021 till och med den 13 april 2021.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Mätperioden för beräkningen av optionspremien ska vara från och med den 31 mars 2021 till och med den 13 april 2021.

För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Werme, Styrelseordförande Bayn Group AB
Telefon: +46 70 626 78 99

E-mail: peter.werme@fefonden.se

Simon Petrén, VD, Bayn Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@bayngroup.com

Om Bayn Group

Bayn Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Bayn inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Bayns tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen hos för generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se