Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen.

Val av styrelse samt fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med förslag från större aktieägare representerades cirka 44 procent av det totala antal aktier och röster i Bolaget att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Gunnar Ek, Björn Widegren, Peter Werme, Thomas Petrén och Mikael A. Pettersson samt att välja Henrik Patek till ny styrelseledamot.

Vidare beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att Henrik Patek ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i bolaget, det vill säga 75 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamot fram till årsstämman 2021. Övriga styrelseledamöter samt styrelseordförande som omvalts ska fortsatt erhålla samma arvode på årsbasis som fastställdes på årsstämman 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Werme, Styrelseordförande Bayn Group AB
Telefon: +46 70 626 78 99
E-mail: peter.werme@fefonden.se

Simon Petrén, VD, Bayn Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@bayngroup.com

Om Bayn Group

Bayn Group is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar-and calorie reduced products.

For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN

FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Bilagor