För att stärka Bolagets finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt, har styrelsen beslutat genomföra en riktad emission om cirka 5,1 Mkr. Teckningskursen har fastslagits till 2,80 kronor per aktie genom en bookbuilding-process, vilket motsvarar en rabatt om cirka 15 procent mot de tio senaste handelsdagarnas volymviktade kurs med sista dag per 171019. Emissionen tecknades av ett begränsat antal kvalificerade investerare, däribland Recall Capital Nordic AB som investerar cirka 1,8 Mkr via en kvittningsemission. Skulden till Recall Capital Nordic AB uppkom i samband med bolagets beslut att göra en bryggfinansiering vilken har använts för att finansiera inkomna order och därmed förenat behov av utökad lagerhållning.

Den riktade emissionen tecknades enligt följande:

Recall kvittning 1 824 900
Göran Ofsén    168 000
Dividend Sweden AB    476 000
Gerhard Dal    840 000
Hyresgästföreningen    154 000
SEB S A    798 000
Jens Miön    840 000
Totalt 5 100 900

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande verksamheten på ett fördelaktigt sätt. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad än om erbjudandet riktat sig mot samtliga befintliga ägare. Sammantaget gör Styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 19 procent i förhållande till totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen medför att antalet aktier i Bayn Europe ökar med 1 821 750 aktier, från 7 751 627 aktier till totalt 9 573 377 aktier, och aktiekapitalet ökar med 400 785 kronor, från 1 705 357,94 kronor till totalt 2 106 142,94 kronor.

Medvetenheten och Intresset för sockerreducering har ökat både hos allmänheten och hos myndigheter och vi ser att livsmedelsproducenter världen över gör sig redo för förändringen. Bayn står väl rustat att möta den ökande efterfrågan och har under 2017 tecknat flera strategiska avtal för den europeiska marknaden och även ingått viktiga allianser inför expansionen i Kina.

Om Bayn Europe:

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering.  Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För vidare upplysningar, kontakta:

Peter Werme, ordf. Bayn Europe, www.bayneurope.com, telefon +46 (0)8 613 28 88, email pw@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017 kl. 12.45 CET

Bilagor