Första kvartalet i korthet

Intäkter 2 048 (1 044) TSEK
Rörelseresultat -2 682 (-3 230) TSEK
Resultat efter skatt -2 697 (-3 249) TSEK
Resultat per aktie* -0,09 (-0,32) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning* -0,08 (-0,28) SEK

* Antalet aktier är beräknade på 30 329 964. Antalet utestående teckningsoptioner är 2 500 604.

Väsentliga händelser under rapportperioden

– Orderingången för kvartalet var 2,7 MSEK mot budgeterat 1 MSEK.
– En rekordorder om 17 000 kg EUREBA® D-01 bokades av Bayns distributör i Estland.
– Bayn genomförde en nyemission som tillförde bolaget 4,9 MSEK.
– Det aviserades att gratis teckningsoptioner ska delas ut till aktieägare, med villkor 1:6. Teckningsperioden är 13-18 juni. Kurs 1,10 SEK vilket ger totalt 5 MSEK.
– Bayns produktionspartner i Kina, Honsea, tillverkar glass i Kina inför det kinesiska nyåret. 6,6 ton av EUREBA® D-01 används i denna produktion.
– Bayns EUREBA® D-01 används i den nylanserade sockerfria glassmixen från Hemglass.
– Bayn inleder samarbete med ZDS, center för utbildning i konfektyr- och livsmedelsteknik i Solingen, Tyskland.
– Bayns Dr Aidoo inbjöds att tala vid ProSweet mässan i Köln.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Bayn ISO-certifieras efter en lyckad revision.

VD har ordet

Växande omsättning och ökat förtroende

Omsättningen tredubblades jämfört med det första kvartalet 2018 vilket innebar ökade inköp under kvartalet. Inköpen säkras med leveranskontrakt och leveranserna sker jämnt fördelat under resten av året. Vi räknar dessutom med en fortsatt ökande omsättning under året. Lösningen blev bland annat att finansiera sig genom emission av nya aktier så som vi gjorde i slutet av februari, då vi emitterade ca fem miljoner aktier till en grupp långsiktiga privata investerare och fonder.

För att inte tidigare ägare skall missgynnas beslöt styrelsen att även dela ut gratis teckningsoptioner med samma villkor till existerande aktieägare. Dessa fördelaktiga teckningsvillkor innebar att intresset för aktien ökat vilket har gynnat omsättningen i aktien och vi kan notera att antalet aktieägare har ökat från omkring 950 till nära tretusen, vilket vi är glada för. Det är tydligt att förtroendet för Bayn som bolag, har ytterligare cementerats.

Det första kvartalet bjöd på olika utmaningar, men också framsteg. På marknadssidan ökade vi orderintaget totalt sett med en fortsatt exploatering av EUREBA® D-01, vår egen sockerersättare, som kan ersätta socker rakt av utan ytterligare formulering. Produkten är unik såtillvida att den produceras helt på råvaror som tillverkats av naturliga råmaterial och att användaren inte behöver fundera på dosering eller bismaker. Bland annat lanserade Hemglass ett sortiment utan tillsatt socker som har baserats på EUREBA®.

Lagom till det kinesiska nyåret levererade Bayn en legotillverkad volym om 6,6 ton EUREBA® till en kinesisk intressent som tillverkade en miljon glassar med denna mängd. Under samma period ökade försäljningen av råvaror under märkesnamnet NAVIA®. Under sista kvartalet bokade vi vår första order för munhygienprodukter och detta följdes upp med repetitionsorder i första kvartalet 2019. Vidare har Bayn börjat regelbundna leveranser till en tillverkare av sockerfritt gelégodis.

I utvecklingsavdelningen har en ny produkt med lägre andel kolhydrater tagits fram för att möta kraven från kunder som tillverkar viktminskningsprodukter. Bayn har fått flera förfrågningar om samarbeten som syftar till att använda den här typen av ingredienser och för att kunna bedöma dem måste vi utvärdera dessa tillsatser i en labbmiljö.

Finansiell rapport

INTÄKTER
Totala intäkter under första kvartalet har ökat till 2 048 (1 044) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 1 656 (587) TSEK.

KOSTNADER
Kostnaderna ökade under kvartalet till 4 730 (4 274) TSEK. Kostnadsökningen är hänförlig till varuinköp samt avskrivningar.

RESULTAT
Rörelseresultatet förbättrades till -2 682 (-3 230) TSEK.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 375 (-1 361) TSEK. Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 1 889 (225) TSEK. Bolagets likviditetssituation följs löpande och bolaget är i behov av ytterligare finansiering. Denna tillgodoses genom kommande nyemission.

INVESTERINGAR
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 360 (341) TSEK för perioden, och bestod av aktiverade utvecklingskostnader om 360 (341) TSEK.

ÖVRIGT
Personal
Medelantalet anställda var under perioden 9 (8) och antalet anställda vid periodens utgång var 11 (10).

Antal aktier
Bolaget hade 30 329 964 aktier den 31 mars (10 061 587). Det fanns 2 500 604 utestående teckningsoptioner per den 31 mars (1 500 604). Genomsnittligt antal aktier under perioden var 26 356 631 (9 880 783) aktier. Efter utspädning 28 857 235 (11 381 387).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtidspotential. För övriga risker hänvisas till företagets hemsida www.bayneurope.com

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 och koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER
Inga närstående transaktioner har genomförts under perioden.

NÄSTA RAPPORTDATUM
Delårsrapport för perioden april-juni 2019 publiceras den 27 augusti 2019.

Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är Bolagets Certified Adviser. 

 Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 23 maj 2019
Bayn Europe AB (publ.)

Styrelsen

Rapporten finns tillgänglig i PDF-fil på https://www.bayneurope.com/investors/finansiella-rapporter/

Bilagor