TREDJE KVARTALET I KORTHET

Intäkter 1 291 (896) TSEK 
Rörelseresultat -2 776 (-1 280) TSEK
Resultat efter skatt -2 721 (-1 295) TSEK
Resultat per aktie* -0,15 (-0,17) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning* -0,14 (-0,16) SEK

* Antalet aktier är beräknade på 17 917 329. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 500 604

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

– Genom företrädesemissionen tillfördes bolaget 6,1 MSEK före emissionskostnader.
– Bayn Europe AB ökar inom sockerersättningslösningar med EUREBA®.
– Storkökssegmentet blir ett nytt kundsegment genom samarbetet med storköksleverantören Storms AS i Norge.
– Bayns chokladbas utan tillsatt socker är redo för lansering på kinesiska marknaden.
– Bayn publicerar ett nytt whitepaper om användningen av e-sensorisk teknologi.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

– Dr. Aidoo från Bayn bjöds in att som keynote speaker tala på Future of Confectionery-kongressen i Solingen, Tyskland, om hur sockerreduktion påverkar produktutveckling.
– Bayn Europe genomför en riktad nyemission som tillför Bolaget ca 5,1 Mkr.
– Rekordstor orderingång i september både för EUREBA® D-serien och bolagets övriga produkter, vilket innebar en rekordmånad i september med en orderingång om ca 500 TSEK.

VD HAR ORDET

Under det tredje kvartalet fortsatte Bayn Europes satsning på att saluföra sina produkter på den kinesiska marknaden med en lyckad provproduktion av sötning med EUREBA® för choklad. Detta försök har följts upp med fokus på lansering på den kinesiska marknaden under 2019. I Kina äter man kanske inte lika stora mängder choklad som man gör i västvärlden, men med den stora befolkningen har chokladmarknaden i Kina en imponerande potential. Det finns många sockerfria alternativ på marknaden, men smaken möter inte förväntningarna. Bayns choklad gör just detta och därför är möjligheterna så lovande.

Vidare har en första provorder till det nya marknadssegmentet storkök erhållits under kvartalet. Anpassningstiden hos storkök är kortare, eftersom de ligger närmare konsumentmarknaden och snabbare kan introducera nya produkter. Bayn har lagt fram en strategi för marknadsintroduktion och vi har en plan för försäljning av sockerersättare till den skandinaviska storköksmarknaden. Vi hoppas på minst en 10% marknadsandel i detta kundsegment på sikt.

Ökningen av volymerna för sockerersättaren EUREBA® har inneburit att vi måste säkerställa att produktionen kan ske på ytterligare ställen som klarar den ökande efterfrågan.

Strax efter kvartalsslutet genomfördes en riktad emission med tanke på att högre volymer ställer krav på högre likviditet, vilket stärkte balansräkningen.

Av kostnads- och säkerhetsskäl har produkter från alternativa råvaruleverantörer utvärderats och godkänts för användning i EUREBA® vilket fick resultatet att råvarukostnaden sjönk med ca 10%. Tillsammans med ökade volymer och förberedelse för tillverkning av de nya produktlinjer som tas fram av utvecklingsavdelningen, börjar vi nu se tydliga skalfördelar.

Marknaden visar ett fortsatt starkt intresse för att reducera socker i livsmedel och vi ser inga tydliga geografiska skillnader. Utvecklingen av distributörsnätverket fortsätter därför och det senaste tillskottet är ett distributionsavtal med AmphoChem i Minsk, Vitryssland.

Utvecklingen av EUREBA®-produkterna under kvartalet har förutom sedvanliga kundspecifika lösningar, inriktats på sötningssystem för gelégodis och lakrits. Provkörningar har utförts och målsättningen är marknadsintroduktion under första kvartalet 2019.

Vi får dagligen nya bevis på hur hett det är med sockerreduktion på marknaden. Trenden verkar inte mattas, den stärks hela tiden. Jag ser därför verkligen fram emot den kommande tiden då våra kunder och aktieägare kan förvänta sig ännu mer av Bayn.

Patrik Edström

FINANSIELL RAPPORT

INTÄKTER
Totala intäkter under tredje kvartalet har ökat till 1 291 (896) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 763 (627) TSEK.

KOSTNADER
Kostnaderna ökade under kvartalet till 3 567 (2 176) TSEK.
Kostnadsökningen är hänförlig till varuinköp, avskrivningar samt personalkostnader.

RESULTAT
Rörelseresultatet minskade till -2 776 (-1 280) TSEK.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 704 (-2 221) TSEK. Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 172 (259) TSEK.

INVESTERINGAR
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 318 (284) TSEK för perioden, och bestod av aktiverade utvecklingskostnader om 318 (248) TSEK samt investeringar i inventarier om 0 (36) TSEK.

ÖVRIGT

Personal
Medelantalet anställda var under perioden 10 (8) och antalet anställda vid periodens utgång var 12 (8).

Antal aktier
Bolaget hade 17 917 329 aktier den 30 september (7 751 627). Det fanns 1 500 604 utestående teckningsoptioner med slutdatum per den 2018-09-30.
Genomsnittligt antal aktier under perioden var 12 632 819 (7 751 627) aktier och efter utspädning 14 133 423 (7 577 832)                  

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtidspotential. För övriga risker hänvisas till investeringsmemorandumet och företagets hemsida www.bayneurope.com

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER
För att täcka likviditetsbehovet fram till att nyemissionen är genomförd, tecknades under kvartalet brygglån om 950 TSEK.

FRAMTIDSUTSIKTER
Ingen prognos lämnas för kvartal 4.

NÄSTA RAPPORTDATUM
Delårsrapport för perioden oktober-december 2018 publiceras den 26 februari 2019.

Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 22 november 2018 Bayn Europe AB (publ.)

Styrelsen

Bilagor