TREDJE KVARTALET I KORTHET

Nettoomsättning 1 459 (763) TSEK
Rörelseresultat -4 507* (-2 776) TSEK
Resultat efter skatt -4 520 (-2 721) TSEK
Resultat per aktie** -0,13 (-0,15) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning** -0,12 (-0,14) SEK

*Rörelseresultatet är belastat med en engångskostnad i samband med likvideringen av dotterbolaget i Bulgarien.
**Resultat per aktie är beräknat på 35 480 894 aktier. Antalet utestående teckningsoptioner är i serierna TO3 och TO5 1 786 490.

För jämförelser med helår och ackumulerat 2019, se rapporten i sin helhet på hemsidan

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

• Bayn stärker sin närvaro i Storbritannien och på Irland genom rekryteringen av Björn Johansson, Head of sales UK & Ireland. (7 augusti)
• Bayn inleder samarbete med företaget Pandy Protein AB, Stockholm. (8 augusti)
• Bayn levererar den första provbeställningen på EUREBA® till det danska glassbolaget Paradis-Is. (21 augusti)
• Ett estniskt företag lägger en delorder på EUREBA®, till ett värde av cirka 540 000 SEK, via sin distributör Toikako Kaubandus. (10 september)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Pandy Protein AB, Stockholm, lägger en order hos Bayn med ett startvärde om cirka 1 miljon SEK. (1 oktober)
Bayn säkrar finansiering i form av riktad nyemission på cirka 4,3 Mkr och lånelöfte på 6 Mkr. I samband med detta beslutades också att dela ut gratis teckningsoptioner med motsvarande villkor som i den riktade emissionen. (4 oktober)
 Bayns webbplats får nytt utseende och innehåll, inklusive ett onlinemagasin. Fokus ligger på att marknadsföra EUREBA® och NAVIA®, samt att generera lead till säljorganisationen. (22 oktober)
Bayn strävar efter att minska bolagets koldioxidavtryck. Därför beslutade styrelsen att flytta produktionen från ett dotterbolag i Bulgarien, som därför likvideras, närmare bolagets marknad i Europa. (24 oktober)

VD HAR ORDET

FRAMÅT MED GODA MARGINALER

Bayn Europe har starkare finansiell position än någonsin. Vi har stramat åt de fasta kostnaderna utan att ge avkall på professionalitet, amorterat alla korta lån, och vi har en bra företagskredit och likvida medel som tillsammans räcker även nästa år.

Lönsamheten är cirka 18 procent av bruttomarginalen, och stiger i takt med att volymen ökar och skalfördelar materialiseras. Till exempel får vi bättre inköpspris till följd av att vi har tredubblat volymen under året. Våra egna produkter med varumärket EUREBA® utgör nu majoriteten av bolagets sålda varor. Marginalen för dessa är högre än för handelsprodukterna. Vi räknar med att årsomsättningen 2019 ska vara dubbelt så stor jämfört med fjolårets omsättning.

Vårt mål är att minst dubblera årsomsättningen även nästa år.

Bayn Europe blir alltmer ett kunskapsföretag inom processteknik för sockerreduktion. Detta innefattar även utveckling av en processteknik som vi håller på att patentera. Vi kommer framåt även arbeta med att effektivisera tillverkningsflöden i syfte att öka kvaliteten och kostnadsoptimera produkterna.

En viktig del av denna utveckling är en förändring av säljteamet, med syftet att ge teknisk konsultation till prospekts och kunder. I samma anda involveras också FoU-teamet i säljarbetet. FoU-teamet i Gävle ska därutöver forska på hur våra produkters egenskaper i högre grad kan likna sockrets, samt utveckla lösningar som gör befintliga produkter billigare och mer lättproducerade.

Ett annat område vi satsar på är miljöpåverkan och hållbarhet. Vi arbetar redan miljömedvetet, men kommer intensifiera det och inleda en process för miljöcertifiering under år 2020.

Avslutningsvis konstaterar jag att marknaden för sockerersättning växer globalt. Den värderades till 6,4 miljarder USD år 2018, och beräknas uppgå till 10,3 miljarder USD i slutet av år 2026.

Marknaden förväntas öka med 6,3 procent årligen, enligt en marknadsanalys från Fortune Business Insights, eller hela 9 procent per år enligt en prognos för 2018-2025 från Wise Guys Research.

FINANSIELL RAPPORT

INTÄKTER

Totala intäkter under tredje kvartalet har ökat till 1 852 (1 291) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 1 459 (763) TSEK. Mycket beroende på ökad försäljning till nya kunder.

KOSTNADER

Kostnaderna ökade under kvartalet till 6 359 (4 067) TSEK. Kostnadsökningen är hänförlig till marknadskostnader samt engångskostnad för korrigering av publicerat resultat 2018.

RESULTAT

Rörelseresultatet uppgick till -4 507 (-2 776) TSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 429 (-1 704) TSEK. Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 2 255 (172) TSEK.

INVESTERINGAR

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 309 (318) TSEK för perioden, och har bokförts som aktiverade utvecklingskostnader.

ÖVRIGT

Personal
Medelantalet anställda var under perioden 11 (10) och antalet anställda vid periodens utgång var 11 (12).

Antal aktier
Bolaget hade 35 480 894 aktier den 30 september (17 917 329). Det fanns 1 786 490 utestående teckningsoptioner i serierna TO3 och TO5 per den 30 september.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtidspotential. För övriga risker hänvisas till företagets webbplats investors.bayneurope.com.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

FRAMTIDSUTSIKTER

Ingen prognos lämnas för kvartal 4.

NÄSTA RAPPORTDATUM

Bokslutskommunikén för 2019 publiceras den 20 februari 2020.

Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är Bolagets Certified Adviser.

Denna kvartalsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

 

Bilagor