Tredje kvartalet i korthet, juli – september 2016, Bayn Europe AB:

Intäkter 601 (495) TSEK
Rörelseresultat -1 696 (-1 488) TSEK
Resultat efter skatt -1 710 (-1 506) TSEK
Resultat per aktie* -0,30 (-0,45) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning* -0,23 (-0,34) SEK
*= Antalet aktier är beräknat på 5 683 374. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 894 458.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Medarrangör av 9th EUSTAS Stevia Symposium ”Stevia Science: from field to fork” i Göteborg
 • Lansering av The Sugar Reduced Community – en internetbaserad plattform med ambition att förändra den allmänna opinionen kring sockerreducering
 • Utökning av säljteamet med tre nya säljare
 • Omförhandlingar av det exklusiva samarbetsavtalet med distributören Barentz
 • Inledande diskussioner med nya distributionspartners i Italien, Spanien och Östeuropa
 • Samarbetsavtal ingås med Konditori Lido i Gävle
 • Framtagning och utvärdering av sockerreducerat fika tillsammans med Konditori Lido i Gävle
 • Bayn Europe AB erhåller lån från Almi Företags- partner
 • Bayn Europe AB beviljas företagsstöd av Region Gävleborg

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Bayn Studio öppnade i Gävle, ett kunskapscenter för produktdesign & utbildning, med ett café med sockerreducerat fika som sköts av Konditori Lido.
 • Nytt avtal skrivet med Pandy Protein AB för att ta fram en ny hälsosam livsmedelsprodukt för den nordiska marknaden
 • Offerter avseende flera större kundprojekt har lämnats in för slutgiltiga beslut
 • Lucy Dahlgren talar på Uppsala Health Summit på temat ”Ending Childhood Obesity”
 • Lucy Dahlgren talar på China Natural Ingredient Con- ference och mottar ett pris för sitt tal ”Repositioning of Stevia in sugar reduction through a sustainable profit model”

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bayn Europe AB är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lägre kaloriinnehåll. Välkommen att ta del av vår redogörelse för tredje kvartalet 2016.

VD HAR ORDET

Fokus för Bayn Europe under kvartal tre har varit att omstrukturera våra affärsområden och vi har nu gjort B2C till ett eget affärsområde. Vi har anställt nya säljare och börjat kommunicera direkt med allmänhet och omvärld om sockerreducering, samtidigt som vi har fortsatt utveckla nya produkter och ingredienslösningar.

Under året har vi tagit steget från att vara en steviaspecialist till att bli en specialist inom all form av sockerreducering. Denna strategi har stärkt vår marknadskommunikation samt styrkan i vår kärnverksamhet – att skapa hälsosamma produkter med mindre socker och kalorier.

Fokus för Bayn Europe under kvartal tre har varit att, gen- om strategiska partnerskap, omstrukturera affärsområdena inom företaget och börja kommunicera direkt med allmänhet och omvärld om sockerreducering, samtidigt som vi har fortsatt fokusera på att sälja in våra lösningar hos livsmedelsproducenterna.

Vi har valt att dela upp Bayns erbjudande i två affärs- områden: B2B och B2C. Vårt traditionella B2B-erbjudande riktar sig direkt mot producenter i livsmedelsbranschen medan vårt nyöppnade Bayn Studio, ett kunskapscenter för produktdesign och utbildning kring sockerreduktion,

är ett småskaligt B2C-erbjudande som syftar till att verka opinionsbildande och skapa medvetenhet hos allmänheten genom konkreta projekt.

Vårt B2B-erbjudande
B2B har varit vår grundpelare sedan vi startade 2009, och vi har nu valt att omstrukturera till tre huvudområden:

 • Försäljning av sockerreducerande lösningar, inklusive standardiserade och industrialiserade produkter såsom smaksatta sötningsmedel för dryck samt ersättning för glass, choklad och mandelmassa.
 • Tjänster som stöder produktutveckling hos kundföre- tagen så att de kan sockerreducera sina produkter.
 • Ingrediensförsäljning av stevia (steviolglykosider) – sötningsmedlet från naturligt ursprung med 0 kalorier 
Vi har kvalitetssäkrat och godkänt fyra stevialeverantörer som ska stötta vår närvaro i marknaden och bidra till att vi är konkurrenskraftiga både gällande pris och kvalitet. Bulgaria D-A food Ltd. tar fram våra sockerreducerande lösningar. Industrialiseringen har sedan varit en tuff resa gällande produktionstester och kvalitetssäkring för att uppfylla EU:s livsmedelskrav.

Under hösten har vi anställt tre nya säljare som kommer att fokusera på att få ut vårt produkt-
utbud till livsmedels-
tillverkare och dagligvaruhandeln. Vi är nu också i samtal med fler internationella distributörer för att skapa fler ingångar till livsmedelsindustrin.

Den order vi mottog från Lefka O’Africa i våras har lett
till lanseringen av det hälsosamma sortimentet ”Vitality” i Irland, som under 2017 även kommer att lanseras
i Storbritannien. Bayns lösning för sockerreducering har använts i framtagandet av proteinbarer, pannkaksmix och jordnötssmör utan tillsatt socker.

Bayn Studio – ett kunskapscenter
Bayn Studio i Gävle är ett nyöppnat kunskapscenter för produktdesign och utbildning kring sockerreduktion. Här kommer Bayn inom kort att erbjuda både allmänhet och industrin kurser i sockerreducering, i anslutning till ett kafé med egentillverkat sockerreducerat fika och en butik med egentillverkat sockerreducerat godis, mat och dryck. Kafédelen drivs genom ett strategiskt partnerskap med Konditori Lido, ett av Gävles äldsta och mest välrenommerade kaféer.

Idén till Bayn Studio grundar sig på Bayns långa erfaren- het av välfungerande, tekniska lösningar inom sockerreducering där vi ligger i framkant vad gäller slutprodukter med god smak och struktur. Efter långa diskussioner med livsmedelsproducenter om utmaningen i att utbilda allmänheten kring de positiva effekterna av sockerredcucering föddes idén om Bayn Studio. Livsmedelsproducenterna har ett dilemma: om de tar fram sockerreducerade produkter konkurrerar de med sin egen kärnverksamhet med produkter som innehåller socker, vilka ger större marginaler. Även om medvetenheten kring problemen med fetma och diabetes är mycket större nu än för 7 år sedan, då Bayn startade sin verksamhet, behövs ännu mer insikt och kunskap för att människor ska vara bered- da att verkligen förändra sina matvanor och välja det sockerreducerade sortimentet. Bayn Studio kom till med målsättningen att bidra till en ökad efterfrågan på sockerreducerade produkter, genom att öka medvetenheten hos allmänheten.

Bayn Studio är ett unikt och attraktivt affärskoncept där vi demonstrerar att Bayns koncept håller och att sockerreducerade produkter smakar gott. Konditori Lido, som driver kafédelen i ett strategiskt partnerskap med Bayn, har bland annat tagit fram konceptet ”sju små kakor” utan tillsatt socker, baserat på Bayns sockerreducerande lösningar. Affärskonceptet har uppmärksammats i media och intresset är stort. Vi har även fått förfrågan om att er- bjuda konceptet som franchising pga de goda synergierna och “win-win” i denna form av samarbete.

En ledande aktör inom sockerreducering
Jag är precis hemkommen från China Natural Ingredients Conference, där över 500 deltagare från livsmedelsindustrin deltog. Jag belönades med pris för bästa talare på konferensen för mitt tal ”Repositioning of Stevia in sugar reduction through a sustainable profit model”. Intresset för våra lösningar för sockerreducering är stort i Kina.

I september höll Bayn Europe i ett symposium tillsammans med EUSTAS, Europas steviaorganisation, med forskare och livsmedelstillverkare från hela Europa. Jag var även personligt inbjuden till Sugar Reduced Summit
i London i oktober, av en professor från Storbritanniens sockerskatt-kommitté som fått upp ögonen för oss på Bayn. Och i oktober deltog jag på Uppsala Health Summit vars fokus för året har varit ”Ending Childhood Obesity.” Fokus för den workshop jag var med och höll i var hur livsmedelsindustrin behöver ta större ansvar för att sätta fler sockerreducerade produkter på butikshyllorna.

Vid dessa internationella konferenser och evenemang har vi träffat ledare vid multinationella livsmedelsproducentföretag som alla uppmärksammat Bayn som socialt företag verksamt inom sockerreducering. Allt fler livsmedelsföretag letar efter lösningar för sockerreducering, men de begränsas av det faktum att socker är en säker inkomstkälla för dem idag. Därför intresserar de

sig för vår affärsmodell, där vi som ett socialt företag, ser sockerreducering som central för hela vår affärsidé. Vi har pågående diskussioner med multinationella företag kring hur vi kan jobba tillsammans med dem för att hitta lösningar och inleda olika CSR-projekt där vi tillsammans tacklar problemen med överkonsumtion av socker genom utveckling av nya sockerreducerade produkter.

Sugar Reduced Community
Med ambition att förändra den allmänna opinionen kring sockerreducering, och för att sätta större press på livsmedelsindustrin, lanserade vi i början av september The Sugar Reduced Community, www.sugarreduced.com, en plattform där vi visar upp framgångsrika projekt relaterade till sockerreducering världen över och positionerar sockerreducering som en CSR-fråga. Genom plattformen har vi fått förfrågningar från livsmedelstillverkare i Australien och Storbritannien.

Nästa steg – 2017 och framåt
Under nästa år ligger fortsatt fokus på att utöka antalet ordrar och sluta nya samarbetsavtal med livsmedelsproducenter. Vi kommer aktivt att delta på olika evenemang, konferenser och mässor för att stärka vår position som den ledande specialisten i sockerreducering inom livsmedelsindustrin.

Vi jobbar med fortsatt industrialisering av våra formuleringar som kommer att utöka vårt produktutbud. Avslutningsvis lanserar vi vår modell för hur företag kan inleda samarbeten med Sugar Reduced Community, och integrera sockerreducering i företags CSR- och hållbarhetsarbete.

Med vårt aktiva fokus på nya kunder och samarbetspart- ner, och med de anpassningar av organisationen och vår affärsinriktning som gjorts under året, förväntar vi oss att omsättningen kommer att öka markant under 2017.

Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe

Ta del av hela rapporten via denna länk eller på företagets hemsida www.bayn.se

För mer information vänligen kontakta Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2016 kl. 08.55 CET.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

Stockholm den 23 november 2016
Bayn Europe AB (publ)
Lucy Dahlgren, VD

Bilagor