Tredje kvartalet i korthet 

Intäkter 896 (601) TSEK

Rörelseresultat -1 280 (-1 698) TSEK

Resultat efter skatt -1 295 (-1 713) TSEK

Resultat per aktie*   -0,17 (-0,30) SEK 

Resultat per aktie efter
full utspädning* -0,16 (-0,23) SEK

*= antalet aktier är beräknat på 7 751 627. Antalet utestående teckningsoptioner är 113 667.

Väsentliga händelser under rapportperioden

Nettoomsättningen ökade med cirka 500 % under kvartalet samtidigt som kostnaderna minskade med cirka 5 %.

Nettoomsättningen ökade med cirka 150 % under perioden jan-sept samtidigt som kostnaderna ökade med cirka 19 %.

Greklands största tillverkare av läskedrycker och juicer lanserade iste med Bayns naturliga och
hälsosamma ingredienser för sockerreducering.

Bayn mottog en order om 100 000 SEK från Barentz i Ungern.

Bayn har mottagit en order från Barentz i
Storbritannien.

Engelholms glass med Bayns sockerersättning
EUREBA rullade ut i butikerna under sommaren.

Bayn har utvecklat en ny sockerreducerad choklad sötad med Monk Fruit för den kinesiska
marknaden.

Bayn lanserade en kinesisk webbsida.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Bayn slår samman sina två varumärken NAVIA och EUREBA till ett gemensamt affärsområde.

Bayn utnämner Patrik Edström till COO och förstärker därmed organisationen.

Bayn genomför riktad nyemission om ca 5,1 mkr.

Bayn säkrar finansiering om upp till 20 MSEK för utrullning av EUREBA och ger ut gratis
teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

Bayn tecknade ett ramavtal med Kong Wua Group för att starta upp ett R&D-center för sockerreducering samt produktion av sockerersättningar i Kina.

Bayn deltog i ett symposium för sockerreduktion på Royal Society i London, arrangerat av Smooth Events. 

Bayn samarbetar med BFS Bio Science Food
Solution vid världens största mässa för livsmedelsingredienser. 

Bayn har utvecklat en choklad utan lecitin där man istället använt havreolja från svenska företaget Swedish Oat Fiber. 

VD har ordet

Efter åtta år med stort fokus på Norden och Europa har vi nu börjat närma oss den kinesiska marknaden. Vi upplever att vi där möts av en större nyfikenhet och acceptans vilket sporrar oss i vårt fortsatta arbete. Vi har också börjat bjuda in partners till vårt applikationscenter i Gävle för workshops och utveckling av
samarbetsplaner.

Under kvartal 3, 2017 har vi fått bekräftelse och bevis för att Bayns affärsidé ligger rätt i tiden. Utöver vår löpande affärsinriktning mot livsmedelsproducenter har vi utvidgat vår marknad. Vi har också introducerat EUREBA® – sockersättningslösningar till livsmedelssektorn och utvalda premiumbagerier. Deras passion är helt och hållet kopplat till smakupplevelsen varvid deras positiva bedömning och upplevelse av produkten utgjort en ovärderlig referens för oss. Vi har nu framgångsrikt testat vår EUREBA®-lösning i glass-, choklad-, dryck- och bageriprodukter med
resultat som har överträffat alla våra förväntningar.

Våra framgångar har stärkt Bayns position med ökad uppmärksamhet hos våra kanalpartners och livsmedelsproducenter. Vi upplever en stark vilja från deras håll att arbeta med oss och med sockerreducering. 

Bayn har också fört intensiva diskussioner med intressenter inom livsmedelsindustrin och myndigheter i Kina. Diskussionerna har handlat om sockerreducering och en franchiselösning av vårt koncept Sugarreduced®, samt av våra produkter NAVIA,
EUREBA® och takk! Vi har därför utarbetat en strategi och handlingsplan med lokala partners för introduktion och etablering på den kinesiska marknaden. Det är en enorm marknad där vi glädjande nog mött en högre acceptans och vilja till de förändringar sockerreducering för med sig, än vad vi mött av marknaden i Europa.   

Vi har under hösten mött strategiska partners från flera europeiska länder vid bolagets applikationscenter i Gävle. Under workshops har våra forskare och utvecklare undervisat kring teknologi och praktisk hantering vid sockerreducering samt utarbetat försäljningsplaner för respektive länder.

Vår utmaning har varit att generera tillräckliga intäkter både på kort och lång sikt då flera producenter varit tveksamma inför en lansering på grund av förändring i affärsmodellen. Bayn har därför under det gångna kvartalet påbörjat utvecklingen av Sugarreduced® – en molnbaserad plattform för att underlätta livsmedelsproducenters FoU och den tidskrävande och kostsamma utvecklingen av sockerreducerade produkter. 

Vi har under kvartalet arbetat intensivt med att nå ut med vår produkt och deltagit i ett stort antal evenemang och presentationer både nationellt och internationellt. Marknadspotentialen för sockerreduktion är enorm och vi har därför påbörjat omstrukturering av affärsmodellen med våra tre produktlinjer till två kundsegment. Våra två produktlinjer NAVIA och EUREBA riktar sig till livsmedelsproduktionssektorn. Tillsammans med den färdiga produktlinjen takk! som riktar sig mot livsmedels- och detaljhandelssektorn samlar vi nu alla dessa tre
produktlinjer under det gemensamma varumärket Sugarreduced®. 

Vi uppskattar det stöd vi fått från våra aktieägare och kunder. Vår åttaåriga resa inom sockerreducering har utvecklat oss enormt. Vi har fått ökad marknadsinsikt och anpassat oss till marknadens behov. Vi är övertygade om att vår produktlinje uppfyller marknadens förväntningar avseende smak, konsistens och kostnadseffektivitet . Vi tror också starkt på framtiden för vår plattform Sugarreduced®, a one-stop-shop för sockerreducering. 

Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB

Finansiell rapport

Intäkter 

Totala intäkter under tredje kvartalet har ökat till 896 (601) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 627 (104) TSEK. Nettoomsättningen ökade med mer än 500 % för kvartalet och med mer än 150 % ackumulerat. 

Kostnader

Kostnaderna minskade under kvartalet med 5 % till 2 176 (2 299) TSEK och ökade ackumulerat med 19 %.

Resultat

Rörelseresultatet ökade till – 1 280 (-1 698) TSEK

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-2 221 (-2 856) TSEK.

Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till
259 (1 323) TSEK. 

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 284
(1 198) TSEK för perioden, och bestod av aktiverade
utvecklingskostnader om 248 (446) TSEK samt investeringar i inventarier om 36 (752) TSEK. 

Övrigt

Personal

Medelantalet anställda var under perioden 8 (8) och
antalet anställda vid periodens utgång var 8 (8).

Antal aktier

Bolaget hade 7 751 627 aktier den 30 september
(5 683 374). 

Det fanns 113 667 utestående teckningsoptioner per den 2017-09-30. Genomsnittligt antal aktier under perioden var 7 751 627 (5 683 374) aktier och efter utspädning
7 865 294 (7 577 832).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtidspotential. För övriga risker hänvisas till investeringsmemorandumet och företagets hemsida www.bayn.se.

Redovisningsprinciper

Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Närstående transaktioner

Lån från stor aktieägare på 750 TSEK.

Framtidsutsikter

Ingen prognos lämnas för kvartal 4.

Nästa rapportdatum

Delårsrapport för perioden oktober-december 2017
publiceras den 23 februari 2018.

Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är Bolagets Certified Adviser.

Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 23 november 2017
Bayn Europe AB (publ)

Lucy Dahlgren, VD


Om Bayn Europe:

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering.  Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För mer information, kontakta: Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 08.30 CET.

Bilagor